ในปี พ.ศ. 2560 เป็นโอกาสครบรอบ 130 ปี ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ที่มีความสัมพันธ์ยาวนาน ทั้งทางด้านการฑูต ศิลปะ และดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม Japan Foundation Asia Center และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดการแสดงดนตรี 130th Anniversary of Japan-Thailand Relations Concert บรรเลงโดยวง FEROCI PHILHARMONIC WINDS โดยได้รับเกียรติจากวาทยากรและนักประพันธ์เพลงรับเชิญระดับโลก Maestro Yasuhide Ito จัดการแสดงดนตรีจำนวน 2 รอบ คือ วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 20.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 น. ณ Tama Shiminkan Concert Hall ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม


สำหรับบทเพลงที่จะนำออกแสดงนั้น ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งล้วนมีความไพเราะ และแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทางด้านการประพันธ์ดนตรี บทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่โดยอาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ คุณชุติกานต์ เจริญพานิช และYasuko NAKAI “ปลานิลของพระราชา” บรรยายถึงปลานิล ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ปัจจุบันเมื่อครั้งยังเป็นมกุฎราชกุมาร และบทเพลงที่นำเสนอเครื่องดนตรีพื้นเมืองไทย ญี่ปุ่น ที่บรรเลงร่วมกับดนตรีสากล โดยมีศิลปินรับเชิญ Yamanaka Nobuto (Shamisen) อาจารย์อานันท์ นาคคง (ซออู้) และอาจารย์สมนึก แสงอรุณ (ขลุ่ยและปี่ไทย) และเนื่องในโอกาสทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วง FEROCI PHILHARMONIC WINDS จึงคัดสรรบทเพลง “The Year of Dragon (2017)” ของ Philip Sparke เพื่อเทิดพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงอุทิศพระองค์ เป็นดั่งร่มโพธิ์ทองของแผ่นดิน ยังความผาสุกให้กับประชาชนบนผืนแผ่นดินไทยทุกหมู่เหล่า
สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ferociphilharmonic

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here