บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (ชื่อย่อในลาดหลักทรัพย์ TSE: 6501, “ฮิตาชิ”) และ บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (“ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย)”) ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้เครือฮิตาชิ ประกาศในวันนี้ว่า ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (“ไปรษณีย์ไทย”) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลไทยที่ให้บริการไปรษณีย์ บันทึกความเข้าใจฉบับนี้เน้นไปที่ความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อทำให้บริการให้ข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชนไทย และบริการใหม่ด้านอื่น ๆ ภายใต้ไปรษณีย์ไทยเป็นจริงขึ้นมา

ภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ ฮิตาชิ และฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จะร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยในการพัฒนาการทดสอบการใช้ระบบ (Proof of Concept : PoC) ด้านการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นช่องทางที่มีความน่าเชื่อถือสูงในการส่งข้อมูลด้านการบริการสาธารณะไปยังประชาชนไทย โดยไปรษณีย์ไทยจะแนะนำการทดลองใช้ไปรษณีย์ดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับข้อมูลได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานรัฐบาลบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้ PoC ยังรวมถึงการให้บริการรับพิมพ์จดหมาย และจะมีการศึกษาวิจัยในเรื่องความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารด้านการบริการสาธารณะอื่น ๆ และประเภทของการแจ้งเตือนจากบริษัทเอกชนที่หลากหลายต่างกัน เช่น จดหมายทางตรง (Direct Mail) และใบแจ้งหนี้ (Invoice) เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของบริการจากไปรษณีย์ไทยสำหรับการแจ้งเตือนประเภทดังกล่าวโดยเฉพาะ การใช้ผลการศึกษาจาก PoC ยังรวมถึงการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงไปในทางเลือกอื่น เพื่อให้เกิดบริการแบบใหม่ที่สามารถมีบทบาทในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ และการรับมือกับความท้าทายในอนาคตของไปรษณีย์ไทย โดยไปรษณีย์ไทย, ฮิตาชิ, และฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จะประมวลสรุปแผนเพื่อพัฒนาบริการสำหรับปีต่อ ๆ ไป และพิจารณาการนำ ICT ในมุมต่าง ๆ มาสนับสนุนให้เกิดบริการ

ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยกำลังเสริมสร้างนโยบายระดับชาติเพื่อจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีความก้าวหน้า และเพื่อบรรลุการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้มากยิ่งขึ้น ในงานด้านบริการไปรษณีย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ได้ทำงานร่วมกับกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งญี่ปุ่น (MIC) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 MIC ได้จัดทำโครงการวิจัยที่เสนอแนะว่า การใช้เครือข่ายไปรษณีย์เพื่อการบริการสาธารณะน่าจะเกิดประสิทธิภาพในการระบุความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (ช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร)

ในประเด็นดังกล่าว เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งญี่ปุ่นและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงบริการไปรษณีย์ โดยกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งญี่ปุ่นจะทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลการบริการสาธารณะไปยังประชาชนไทยผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ของประเทศไทย หลังจากได้รับตัวสัญญาเพื่อทำการวิจัยดังกล่าว ฮิตาชิกำลังทำการ PoC ที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น

ฮิตาชิ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่กว้างขวางในด้านการพัฒนา และการนำเสนอระบบไปรษณีย์และบริการสาธารณะอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่น การส่งข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาเสนอในที่นี้มีพื้นฐานจากการใช้ไปรษณีย์ดิจิทัล และถูกวางให้เป็นทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการส่งด้วยข้อมูลเป็นเอกสาร โดยฮิตาชิตั้งเป้าหมายว่า จะมีบทบาทในการสนับสนุนบริการผ่านไปรษณีย์ดิจิทัล หรือการให้บริการพิมพ์และส่งจดหมาย เพื่อพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลของประชาขนไทย

รัฐบาลไทยได้ประกาศนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” หรือวิสัยทัศน์เพื่อสังคมเศรษฐกิจเชิงอุดมคติที่ประเทศไทยต้องการพัฒนาไปให้ถึง และกำลังส่งเสริมแผนการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการหลักในการทำวิสัยทัศน์นี้ให้เป็นจริง ฮิตาชิและสำนักงาน EEC ได้ลงนามร่วมกันในข้อตกลงความร่วมมือในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงเทคโนโลยี IoT และสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนวัตกรรม จากข้อตกลงดังกล่าว ฮิตาชิ ได้เริ่มพิจารณาการสร้างพื้นฐานสำหรับการใช้งาน Lumada ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม IoT ของฮิตาชิ และกำลังเสริมสร้างแนวทางในการนำเสนอโซลูชั่นส์ดิจิทัลทั่วประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน

เมื่อรวมเครือข่ายไปรษณีย์ของไปรษณีย์ไทยและเทคโนโลยีดิจิทัลของฮิตาชิเข้าด้วยกัน ฮิตาชิและฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จะร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยในการสร้างบริการใหม่ ที่จะเอื้อต่อการส่งข้อมูลแบบโต้ตอบไปสู่คนไทย และเร่งประสานความร่วมมือด้านการสร้างสรรค์นี้ในการพัฒนาบริการไปรษณีย์ต่อไปในอนาคต

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here