กระทรวงอุตสาหกรรม มอบ สศอ. รับผิดชอบหลักเกณฑ์และคัดเลือกสถานประกอบการเพื่อเข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ เป็นปีแรก

นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์เปิดตัวรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ เปิดเผยว่า ในปี 2561 กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดให้มีรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister’s Industry Award) รวม 9 ประเภท ได้แก่ 1) การเพิ่มผลผลิต 2) การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3)การบริหารความปลอดภัย 4) การบริหารคุณภาพ 5) การจัดการพลังงาน 6)การบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 7) การจัดการโลจิสติกส์ 8) อุตสาหกรรมศักยภาพ และ 9) ความรับผิดชอบต่อสังคม โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบรางวัลประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการพิจารณามอบรางวัลประเภทนี้ เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความคิดริเริ่ม และความวิริยะอุตสาหะในการสรรสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพนี้ จะครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม First S-Curve, New S-Curve และ Second Wave S-Curve เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การแปรรูปอาหาร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การแพทย์ครบวงจร สิ่งทอและแฟชั่น วัสดุ และปิโตรเคมีและพลาสติกสะอาด

สำหรับกิจกรรมในงาน ยังประกอบด้วยการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือก การให้คะแนน และเกณฑ์การตัดสิน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือก

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here