เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางรังสิมา ตัณฑเลขา ผู้อำนวยการโปรแกรมการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวถึงการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5” ว่า สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการคุ้มครองป้องกัน และการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว ประธานคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ BioD5 plus: “People + Utilization + Sustainability” ว่า การประชุมครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือที่สำคัญยิ่ง ที่จะนำความรู้จากทั่วประเทศมาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

โดยจะมีการนำใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์บนฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกภาคส่วนจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างอิสระ จากนักวิชาการอาวุโสที่จะได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักวิชาการรุ่นใหม่เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ วิจัย พัฒนา และใช้ประโยชน์ความหลากหลายให้เกิดแก่เศรษฐกิจ สังคม ของประเทศชาติให้ยั่งยืนตลอดไป

สำหรับกิจกรรมการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5” ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย และโปสเตอร์ การจัดแสดงนิทรรศการ การประกวดนักวิจัยรุ่นเยาว์อายุไม่เกิน 40 ปี หรือ Young BioD Award ปีที่ 3 การศึกษาดูงาน และการแสดงผลิตภัณฑ์จากชุมชน มีผู้ร่วมลงทะเบียนทั้งสิ้น 310 คน เป็นอาจารย์และนักวิจัย จำนวน 230 คน นักศึกษา จำนวน 80 คน มีผู้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย จำนวน 44 คน โปสเตอร์ 87 ผลงาน ในสาขาวิชาการต่างๆ 6 กลุ่ม ได้แก่ อนุกรมวิธาน พืชและการใช้ประยชน์ การอนุรักษ์สัตว์ป่า การเพาะเลี้ยงเห็ด ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนได้แก่ มูลนิธิสวิตา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีส่วนสนับสนุนให้การประชุมวิชาการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here