ธ.ก.ส. ลงนามร่วมมือ ธนาคารเพื่อการพัฒนาการเกษตรแห่งประเทศจีน เสริมสร้างประสิทธิภาพ ด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ส่งมอบบริการที่ดีแก่ลูกค้า พร้อมขยายโอกาสทางธุรกิจด้านสินค้าเกษตร

วันนี้ (12 ตุลาคม 2561) ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ บางเขน ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย “การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาธุรกิจ (Mutual cooperation for training and business development activities)” ระหว่าง ธนาคารเพื่อการพัฒนาการเกษตรแห่งประเทศจีน Agricultural Development Bank of China (ADBC) กับ ธ.ก.ส. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพด้านทรัพยากรมนุษย์และประสิทธิภาพองค์กร (Institutional Efficiency and Human Resources Development) โดยส่งมอบบริการที่ดีแก่ประชาชนในภาคชนบท ตลอดจนขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจของเกษตรกรและผู้ประกอบการ SMAEs ของ ธ.ก.ส. เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคชนบท อันนำไปสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เผยว่า “ธ.ก.ส. และธนาคารเพื่อการพัฒนาการเกษตรแห่งประเทศจีน (ADBC) ได้มีการลงนามความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ตั้งแต่ ปี 2548 อันนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรทั้ง 2 องค์กร การพัฒนาด้านการบริการและการเชื่อมโยงธุรกิจให้กับลูกค้า สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยมาใช้ในการเสริมสมรรถนะการดำเนินงานของธนาคารและการให้บริการประชาชน พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้าน ต่าง ๆ การอบรมและพัฒนาตัวแบบในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม การต่อยอดไปสู่การเจรจาทางการค้าและการจับคู่ทางธุรกิจของสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานของไทย เช่น ข้าว หมอนยางพารา ผลไม้อบแห้งที่เป็นกลุ่มลูกค้า SMAEs ของ ธ.ก.ส. อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพสินค้า การสร้างงาน สร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคชนบท”

ด้าน Mr.Qian Wenhui ประธาน ADBC กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง ADBC กับ ธ.ก.ส. ในครั้งนี้จะเป็น การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม มีการพัฒนาบุคลากรควบคู่กับการพัฒนาแผนธุรกิจ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยเพื่ออำนวยประโยชน์ในการให้บริการลูกค้าตลอดจนการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงานที่จะนำไปสู่การพัฒนาภาคชนบทของทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งยังเป็นการขยายโอกาสไปยังลูกค้าในการแลกเปลี่ยนความรู้และความเชื่อมโยงทางธุรกิจ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here