สามพรานโมเดล ร่วมกับ ททท. และกลุ่มภาคีเครือข่าย เดินหน้าจัดงานสังคมสุขใจต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ชูคอนเซปต์ “เท่นอกกรอบ…ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล” รวมพลังปลุกคนไทย ร่วมสร้างระบบอาหารให้มั่นคงยั่งยืน เผยไฮไลท์ 7 ช้อป โดนๆ แบบเท่นอกกรอบ อาทิ ช้อปสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเครือข่ายทั่วประเทศเกือบ 300 บูธ ช้อปเวิร์คช็อปเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ช้อปแรงบันดาลใจจากคนต้นแบบวงการเกษตรอินทรีย์ระดับแนวหน้า ช้อปโปรพิเศษท่องเที่ยววิถีอินทรีย์แบบเที่ยวให้เท่ กับปฐม ออร์แกนิกฟาร์ม ช้อปไอเดียกรีนๆ แบบ Eco Eco เหล่านี้เป็นต้น เข้างานฟรี..!! วันที่ 7-9 ธันวาคมนี้ ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม

นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ผู้ริเริ่มการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล และประธานจัดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 5 เปิดเผยว่า สามพรานโมเดล จะร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 5 ขึ้น ในสวนสามพราน ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ.2561 ภายใต้แนวคิด “เท่นอกกรอบ” โดยปีนี้จะมีความพิเศษโดดเด่นกว่าทุกปีเพราะจะเป็นการรวมพลังคนทั้งห่วงโซ่อาหารอินทรีย์ ทั้งคนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จากทั่วประเทศ ตลอดจนภาคีความร่วมมือทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และสื่อมวลชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนระบบอาหารสมดุล ที่ยังเป็นปัญหาของประเทศให้กลับมาสมดุล โดยเฉพาะปัญหาการใช้สารเคมีในแปลงเกษตร ปัญหาคุณภาพชีวิต สุขภาพ ของเกษตรกรที่ยังมีหนี้สินและเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมี รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชน ได้ตื่นตัว มาเข้าใจวิถีการทำเกษตรของเกษตรกร หันมาบริโภคอินทรีย์ มากขึ้น

ภายใต้แนวคิด เท่นอกกรอบ จะเป็นโอกาสให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้บริโภคที่มาเที่ยวงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 5 ได้รู้จัก เข้าใจระบบอาหาร เห็นบทบาท และเห็นศักยภาพของตนเองที่จะมีส่วนร่วมขับเคลื่อน ในวิถีทางที่แต่ละคนถนัดและสนใจ คือเป็นมากกว่าผู้บริโภคธรรมดา แต่เป็นผู้บริโภคที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความตื่นตัวที่จะร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับระบบอาหารที่มีปัญหาให้กลับมาสมดุล ยั่งยืน

นายอรุษ ยังเปิดเผยด้วยว่า ในงานสังคมสุขใจ จะได้มีการเปิดตัว Sampran Model Academy เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้การสร้างระบบอาหารสมดุล ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ที่ได้จากประสบการณ์ตรง 8 ปี การขับเคลื่อนสามพรานโมเดลและพัฒนาสู่ Organic Tourism หรือการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ โดยจัดให้มีกิจกรรมอบรม เพื่อส่งเสริมความรู้ และประสบการณ์ให้ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ได้เข้าใจห่วงโซ่อาหารอินทรีย์ทั้งระบบ เพื่อจะได้สามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในมิติต่างๆ เช่น การบริหารจัดการแปลงอินทรีย์ การเชื่อมโยงตลาด การเชื่อมโยงผู้บริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการแปรรูป การเข้าสู่ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS และมาตรฐานอินทรีย์สากล ตลอดจนการจัดการฟาร์ม และการท่องเที่ยวรวมถึงการสร้างผู้นำร่วมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง

ด้าน นายณัฐ ครุฑสูตร ผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์กิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ปีนี้ ททท. มีวิสัยทัศน์ด้านการเป็นผู้นำในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เปิดมิติใหม่ของการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในประเทศ เน้นการท่องเที่ยวไปพร้อมกับการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง เป็นการท่องเที่ยวที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และมีดุลยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทย ซึ่งการขับเคลื่อน ORGANIC TOUIRSM หรือ การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ของสามพรานโมเดล ที่มุ่งสร้างระบบอาหารสมดุลและยั่งยืน นั้นมีส่วนช่วยเรื่องการท่องเที่ยวของชุมชน และเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นการชักชวนคนออกนอกกรอบ มาร่วมสร้างสิ่งที่มีคุณค่าร่วม ทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค โดยแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าวสอดรับกับแนวนโยบายของททท. ที่เน้นการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิต รวมถึงรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษ และยังมีส่วนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและให้ยั่งยืน

ขณะที่ ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมในฐานะจังหวัดนำร่องด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมภาคการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยในช่วงที่ผ่านทางจังหวัดได้ร่วมกับสามพรานโมเดล จัดตั้งจุดจำหน่ายตลาดกลางสินค้าเกษตรอินทรีย์ขึ้นที่ ตลาดสุขใจ เพื่อเป็นช่องทางการในสื่อสารเรื่องเกษตรอินทรีย์ให้กับประชาชน

“สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นแนวคิดที่ดีเยี่ยม ที่ชวนทุกภาคส่วนมาเท่นอกกรอบ มาร่วมกันสร้างสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตสมดุล และนับเป็นโอกาสดีเกษตรกรทุกส่วนจะได้มาเรียนรู้ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสังคมเกษตรอินทรีย์ให้เติบโตยิ่งๆ ขึ้นไป ให้จังหวัดนครปฐม และจังหวัดอื่นๆ มีพื้นที่ในการทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญงานนี้จัดเพียงปีละครั้งเท่านั้น จึงอยากเชิญชวนทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร รวมถึงประชาชนทั่วไป ใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่า มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์ในงานสังคมสุขใจ ” ร้อยตรี พงศธร กล่าว

สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ในงานพบกับ 7 ช้อปคุณค่า ให้ความสุข ให้แรงบันดาลใจ ให้ความหมายกับชีวิต คือ 1. ได้ช้อปความสุขจากการสนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ 2. ได้ช้อปสุขภาพดีจากการได้ซื้อพืชผักอินทรีย์ อาหารแปรรูปอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย จากทั้งในจังหวัดนครปฐม เครือข่ายทั่วประเทศ ที่ระดมพลังขนสินค้ามาร่วมกิจกรรมเกือบ 300 บูธ 3. ได้ช้อปความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ทั้งการปลูก การดูแล การแปรรูป และการทำตลาด รวมถึงการรวมกลุ่ม การเข้าสู่มาตรฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4. ได้ช้อปอุดมการณ์ จากเพื่อนเกษตรกรอินทรีย์ ซึ่งเกษตรกรอินทรีย์ตัวจริงเสียงจริง จะยกทีมกันมาร่วมในงานนี้ เพื่อบอกเล่าเส้นทางเปลี่ยนจากเคมีมาเป็นอินทรีย์ รวมถึงช้อปอุดมกาณ์จากคนต้นแบบจากทั่วประเทศ 5. ได้ช้อปไอเดียกรีน ซึ่งในงานไม่ใช้ถุงหิ้ว หลอดน้ำ และขวดน้ำพลาสติก ภาชนะโฟม โดยเน้นให้ทุกคนนำถุงผ้า ตระกร้า และภาชนะมาใส่สินค้า ขณะที่เกษตรกรมีการทำหีบห่อจากวัสดุธรรมชาติ จุดประกายไอเดียกรีน เป็นทางเลือกใหม่ๆ ให้คนไทยที่ตื่นตัวเรื่องโลกร้อน ได้มีส่วนร่วมช่วยกัน 6. ได้ช้อปโปรแกรมท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ แบบเที่ยวให้เท่ต้องไปให้ถึงฟาร์ม เช่นกิจกรรม ตะลุยปฐม ออร์แกนิก ฟาร์ม 7. ได้ช้อปวิถีเท่นอกกรอบ ที่เปิดทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ ให้มาร่วมเป็นผู้ขับเคลื่อนระบบอินทรีย์สู่ชีวิตสมดุล พร้อมมีมุมนิทรรศการที่บอกบทบาทและวิธีร่วมขับเคลื่อนง่ายๆ

งานสังคมสุขใจ“เท่นอกกรอบ…ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคมนี้ ที่ สวนสามพราน จ.นครปฐม เปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 09.00-17.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทร 034 322 588-93 หรือติดตามที่ Facebook/สามพรานโมเดล

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here