เมื่อเร็วๆนี้ ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีการอนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางวงเงินรวม 18,604.95 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ 1,800 บาท ไม่เกินรายละ 15 ไร่ รวมเป็นเงิน 27,000 บาท แบ่งเป็นจ่ายให้เจ้าของชาวสวนยาง 1,100 บาท และคนกรีดยาง 700 บาท มีจำนวนเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือ 999,065 ราย และคนกรีดยาง 304,266 ราย พื้นที่ประมาณ 10 ล้านไร่

ส่วนกรณีที่มีสวนยางปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิประมาณ 4 ล้านไร่นั้น ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อหาช่องทางเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิหรือปลูกยางในพื้นที่ที่กำหนด

สำหรับงบประมาณที่จะนำมาใช้ในโครงการวงเงินรวม 18,604.95 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณที่จ่ายให้เกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยาง 18,071.41 ล้านบาท ให้ใช้เงินทุนของ ธ.ก.ส.สำรองจ่ายไปก่อน โดยให้ ธ.ก.ส.เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ตามความเหมาะสม ส่วนงบประมาณชดเชยต้นทุนเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 393 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าธรรมเนียมโอนเงินของ ธ.ก.ส.ให้เจ้าของสวนและคนกรีดยาง 13.98 ล้านบาท และงบบริหารโครงการจำนวน 126.5 ล้านบาท

นอกจากนี้ ครม.ยังได้หารือถึงแนวทางการใช้ยางพาราในประเทศ เช่น การนำไปทำถนน โดยได้รับรายงานว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต คือกรมบัญชีกลาง ยังไม่สามารถประกาศราคากลางการทำถนนโดยใช้ยางพาราออกไปได้ ซึ่งในวันที่ 21 พ.ย. กรมบัญชีกลาง ได้ประกาศราคากลางออกมา ซึ่งจะทำให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรฯ ที่พยายามนำยางพาราไปใช้ปรับปรุงถนนในพื้นที่ต่างๆนั้นดำเนินการได้ ทั้งนี้ ขั้นตอนต่อไปหลัง ครม.มีมติ จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่จะประชุมในเร็วๆนี้ เพื่อพิจารณา โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 เดือน ช่วงเดือน ธ.ค.2561-ก.ย.2562

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here