กยท. เปิดรับสมัคร เกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการ และ สถาบันเกษตรกร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจยาง ปี 2562 เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตยางพารา

การยางแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำยางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตยาง และผลักดันให้มีการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถในด้านการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตของตนเอง โดยจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับยางพาราในด้านต่างๆ อาทิเช่น หลักสูตรการผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำยางข้นชนิดครีม / เทคโนโลยียางแห้งเบื้องต้น / การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางโดยวิธีจุ่ม / การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางโดยการตีฟองเพื่อผลิตของชำร่วย / การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางโดยการตีฟอง / การแปรรูปยางรัดของจากยางแห้ง / การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางแห้งโดยการอัดเบ้าพิมพ์ / การทำเบ้าปูนพลาสเตอร์และการทำตุ๊กตายาง หน้ากากยาง / การผลิตหมอนยางพารา

สำหรับผู้ที่สนใจ เกษตรกร สถาบันเกษตร ผู้ประกอบกิจการ บุคคลทั่วไป หรือ หมู่คณะ สามารถแจ้งความประสงค์และลงทะเบียน ได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทร. 02-940-7391 อีเมล raot307@gmail.com หรือ การยางแห่งประเทศไทย ทุกสาขา

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here