บริษัท กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ จำกัด ประกาศนโยบายใหม่ด้านการจัดซื้อจัดหายางธรรมชาติ ที่สะท้อนเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า การนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติและยึดเป็นแนวทาง จะช่วยขจัดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า การยึดครองที่ดิน และสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีการผลิตยางธรรมชาติ

มัวรีน ทูน รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ เปิดเผยว่า “เราตระหนักถึงการดำเนินการต่างๆ ว่า จะช่วยคุ้มครองสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องในซัพพลายเชนได้ ซึ่งรวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกยางธรรมชาติบนที่ดินทำกินของตน ทั้งนี้ นโยบายใหม่ของเรา ยังจะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมการใช้ที่ดินอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย”

ขณะนี้ ทางกู๊ดเยียร์ ได้จัดทำคู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์ โดยได้แนะนำหลัก 7 ประการต่อไปนี้ มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาซัพพลายเชนอย่างยั่งยืนในระยะยาว ได้แก่

1. สิทธิมนุษยชน – กู๊ดเยียร์จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าซัพพลายเชนด้านยางธรรมชาติของบริษัท ได้คุ้มครองสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีของคนทุกระดับที่อยู่ในซัพพลายเชน

2. การครอบครองและใช้ที่ดินด้วยความรับผิดชอบ – กู๊ดเยียร์จะดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้ซัพพลายเชนด้านยางธรรมชาติมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและการยึดครองที่ดิน

3. การตรวจสอบย้อนกลับ – กู๊ดเยียร์จะดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดี ที่จะนำไปสู่การตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของยางธรรมชาติได้ในซัพพลายเชนทั้งระบบ

4. กระบวนการผลิตยางธรรมชาติ – กู๊ดเยียร์มุ่งหวังให้ซัพพลายเออร์ของบริษัทที่ผลิตยางธรรมชาติป้อนสายการผลิต จะดำเนินการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม

5. การปลูกและเก็บเกี่ยวยางธรรมชาติ – กู๊ดเยียร์สนับสนุนให้ซัพพลายเออร์ของบริษัทใช้วิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เชี่ยวชาญที่สุดสำหรับต้นยางที่ปลูกอยู่ รวมทั้งที่ปลูกทดแทน

6. การเข้าถึงเกษตรกรรายย่อย รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน – กู๊ดเยียร์จะดำเนินการเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต และพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการสนับสนุน ซัพพลายเออร์ทางตรงของบริษัท รวมทั้งซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์นั้น ๆ ให้สามารถช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองได้

7. การปฏิบัติตามนโยบายและกำกับดูแล – กู๊ดเยียร์มุ่งมั่นให้การดำเนินการตามนโยบายและหลักการต่าง ๆ มีความโปร่งใส และปราศจากทุจริต

นอกจากนโยบายใหม่นี้แล้ว กู๊ดเยียร์ยังได้ทำงานร่วมกับหลายฝ่ายในการพัฒนาความยั่งยืนให้เกิดขึ้นทุกภาคส่วนของซัพพลายเชนยางธรรมชาติ รวมถึงกู๊ดเยียร์ยังเป็นสมาชิกในโครงการอุตสาหกรรมยาง (Tire Industry Project หรือ TIP) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้การสนับสนุนจากระดับบริหารของบริษัทยางชั้นนำของโลก 11 แห่ง โดยได้ประสานความร่วมมืออย่างจริงจังกับผู้มีส่วนได้เสียหลัก ได้แก่ ผู้ผลิตยานยนต์ ผู้ผลิตยาง และภาคประชาสังคม ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการพัฒนายางธรรมชาติแบบยั่งยืน

มัวรีน ทูน เสริมว่า “นับเป็นเรื่องดีที่ได้ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งกู๊ดเยียร์เชื่อว่า จะเป็นกุญแจสำคัญต่อการร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมอย่างกลมเกลียวเป็นหนึ่ง ทั้งนี้ การร่วมแรงร่วมใจกัน จะช่วยให้เราหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบได้ และยังช่วยในการจัดโครงสร้างการกำกับดูแลที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะทำให้ความยั่งยืนของยางธรรมชาติ เกิดขึ้นได้จริง”

นโยบายการจัดซื้อจัดหายางธรรมชาติของกู๊ดเยียร์ มีผลบังคับใช้โดยทันทีตั้งแต่บัดนี้ไป และมีผลครอบคลุมทุกภาคส่วนของซัพพลายเชน รวมถึงเกษตรกรรายย่อย การเพาะปลูกเชิงอุตสาหกรรม ตัวกลางจัดจำหน่ายและรวบรวมสินค้า กิจการแปรรูป บริษัทเทรดดิ้ง และกู๊ดเยียร์เองด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ นโยบายอาจมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ในอนาคต

กู๊ดเยียร์ นับเป็นหนึ่งในบริษัทยางที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีพนักงานกว่า 64,000 คน โดยผลิตสินค้าต่าง ๆ จากโรงงานผลิต 48 แห่ง ใน 22 ประเทศทั่วโลก บริษัทมีศูนย์นวัตกรรม 2 แห่งในเมืองอาครอน รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา และเมืองคอลมาร์เบิร์ก ในประเทศลักเซมเบิร์ก เพื่อคิดค้นและพัฒนาสินค้าและการบริการด้วยเทคโนโลยีล้ำยุค ที่สามารถสร้างมาตรฐานใหม่ด้านเทคโนโลยีและสมรรถนะให้แก่อุตสาหกรรม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here