บีโอไอไฟเขียว 5 โครงการใหญ่ มูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาท หนุนใช้ยางในประเทศ กว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ท่ีประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้การส่งเสริมโครงการขนาดใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ศูนยซ่อมอากาศยาน และขนส่งทางอากาศ โดยมีรายละเอียดดังน้ี

1. บริษัท เอดับเบิ้ลยู (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับส่งเสริมโครงการผลิตชุดเกียร์ส่งกำลังอัตโนมัติเงินลงทุนทั้งสิ้น 7,244 ล้านบาท ตั้งโครงการในจังหวัดชลบุรี โครงการน้ีจะผลิตเพื่อป้อนค่ายรถยนต์ช้ันนำท้ังในประเทศและในต่างประเทศ ซึ่งช่วยลดการนาเข้าชุดเกียร์ส่งกพลังอัตโนมัติจากต่างประเทศที่นำมาผลิตรถยนต์ในประเทศไทย
2. บริษัท เจนเนอรัลรับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับส่งเสริมโครงการผลิตยางล้อสำหรับยานพาหนะ เงินลงทุนทั้งสิ้น 9,721 ล้านบาท ตั้งโครงการในจังหวัดระยอง โครงการน้ีจะสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศตามนโยบายรัฐบาลโดยจะใช้วัตดิบซึ่งเป็นยางธรรมชาติในประเทศประมาณ 35,398 ตัน/ปี มูลค่าประมาณ 1,673 ล้านบาท/ปี
3. MR. XUNNING JU ได้รับส่งเสริมโครงการผลิตยางล้อสำหรับยานพาหนะเงินลงทุนทั้งสิ้น 10,061 ล้านบาท ต้ังโครงการในจังหวัดชลบุรี โครงการน้ีจะสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศตามนโยบายรัฐบาลโดยจะใช้วัตถุดิบซึ่งเป็นยางธรรมชาติในประเทศประมาณ 23,838 ตัน/ปี มูลค่าประมาณ 1,433.3 ล้านบาท/ปี
4. เรืออากาศโท รณชัย วงศ์ชะอุ่ม ได้รับส่งเสริมโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยาน โดยเป็นการร่วมทุนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กับบริษัทผู้ผลิตอากาศยานรายใหญ่ของโลก เงินลงทุนทั้งสิ้น 6,468 ล้านบาท ตั้งโครงการท่ีเมืองการบินภาคตะวันออก (EEC-A) จังหวัดระยอง โครงการ น้ีจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในด้านการซ่อมบารุงอากาศยานรุ่นใหม่ รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพของช่างอากาศยานตามมาตรฐานสากล และช่วยดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานและการบินให้เข้ามาลงทุนในไทยมากยิ่งข้ึน
5. บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด ได้รับส่งเสริมโครงการขนส่งทางอาอากาศ เงินลงทุนทั้งสิ้น 6,968 ล้านบาท โดยเป็นกิจการสายการบินราคาประหยัดให้บริการท้ังเส้นทางการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโต

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here