18 มีนาคม 2562 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ...) จัดงานแถลงข่าว โชว์ความพร้อมจัดงาน ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ...จังหวัดอุดรธานี” เตรียมนำสินค้าผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกร จัดแสดงและจำหน่ายยังจังหวัดอุดรธานี เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรในระดับภูมิภาค ยกระดับสินค้าเกษตรไทย สู่ตลาดต่างประเทศ

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ...) เปิดเผยว่า ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการดำเนินการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน และเชื่อมโยงตลาดในทุกระดับนั้น  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน โดยนำนโยบายการตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรฯ เป็นแนวทางการดำเนินงานเชื่อมโยงระบบการผลิตกับระบบการตลาดในระดับพื้นที่ สร้างช่องทางจำหน่าย ส่งเสริมการตลาด โดยการจัดงานตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรเรียนรู้ด้านการตลาด  การผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 อ.ต.ก. ได้ดำเนินงานในลักษณะการจัดกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค อย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับจากเกษตรกร ในการสร้างมูลค่าการจำหน่าย การสร้างรายได้ ส่งผลถึงภาพรวมเศรษฐกิจด้านการเกษตร

การจัดงาน ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดอุดรธานี” ในครั้งนี้ อ.ต.ก. เล็งเห็นโอกาสทางการตลาด เนื่องจากจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีศักยภาพ จุดเด่น และความพร้อมต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจ การค้าขาย และการคมนาคม ที่สามารถเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคในระดับพื้นที่ และในกลุ่มประเทศอินโดจีนได้ นอกจากเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการด้านการเกษตรแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายการตลาดและนำนวัตกรรมการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร จนพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ก่อให้เกิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพแบบถาวรและยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ...จังหวัดอุดรธานี”  ได้คัดสรรสินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าแปรรูป จากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรงกว่า 40 ร้านค้า และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ การสาธิตการจัดสวน การปรุงอาหาร และชมการแสดงจากศิลปินรับเชิญที่มีชื่อเสียง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here