โครงการจิณณ์  เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ “เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ” แห่งแรกของเมืองไทย บนพื้นที่ 140 ไร่ ริมถนนพหลโยธินขาออก มุ่งมั่นเป็น “เมืองสุขภาพ” ที่ต้องการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัยให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต มากกว่าการเป็นเพียงโครงการอสังหาริมทรัพย์หรือศูนย์ดูแลสุขภาพ ชูจุดเด่น ดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrative Healthcare) ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริการด้านสุขภาพแนวใหม่ ที่ไม่เน้นเฉพาะการรักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียว แต่ครอบคลุมถึงการใช้ชีวิตในทุกมิติเฉพาะบุคคล มาผนวกกับที่พักอาศัยที่เรียกว่า Active Aging Living ซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้สูงวัยและทุกคนในครอบครัว (Universal Design)พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านไลฟ์สไตล์และบริการด้านสุขภาพที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของเมืองไทย และเป็นโครงการ Wellness Mixed-Use ระดับเอเชีย

แพทย์หญิง กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการทางการแพทย์ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ กล่าวว่า หัวใจสำคัญของโครงการ คือ‘การมีสุขภาพและชีวิตที่ดี’ (Wellbeingจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ จึงไม่ได้มีเพียงส่วนที่พักอาศัย Active Living เท่านั้น แต่ยังมี ‘สถาบันจิณณ์ เวลเนส’ ซึ่งเป็นสถาบันดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของคนวัยเกษียณ และ ‘โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา’โรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพแบบบูรณาการ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการฯ ภายใต้แนวคิดTotal Wellness Solutions ที่มุ่งนำเสนอระบบการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrative Healthcare) ถือเป็นการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริการด้านสุขภาพแนวใหม่ที่ไม่เพียงเน้นเฉพาะการรักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียว แต่ครอบคลุมถึงการใช้ชีวิตในทุกมิติผ่านบริการดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นด้วยการสร้างความผูกพันระหว่างผู้รับบริการกับบุคลากรผู้ให้บริการโดยตรง (Human Touch) โดยออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงความต้องการเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) เป็นการนำการแพทย์แผนปัจจุบันมาผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาและเทคโนโลยี เพื่อจัดการและสร้างความสมดุลของร่างกาย จิตใจ และจิตปัญญา (Body / Soul / Spirit) ซึ่งถือเป็นหัวใจแห่งการสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในแบบการแพทย์แบบบูรณาการ (Integrative Medicineซึ่งครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการสุขภาพ และกิจกรรมทางร่างกาย (Wellness Management) และการบริหารจัดการความเจ็บป่วย (Disease Management) ให้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน ด้วยความเชื่อว่าการสร้างสมดุลให้แก่ ร่างกาย จิตใจ และจิตปัญญานั้น เป็นสิ่งสำคัญในการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับพันธกิจของโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ที่มุ่งสร้างคนวัยเกษียณในวันนี้ให้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะสร้างสังคมผู้สูงวัยที่เปี่ยมด้วยพลัง หรือ Active Aging Living ของเมืองไทยในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งคนวัยเกษียณหลายคนมองว่า หากเกษียณอายุไปแล้วตัวเองจะกลายเป็นคนแก่ ทำอะไรได้ไม่เหมือนเดิม จะเป็นภาระของลูกหลาน กังวลไปแทบทุกเรื่อง กลัวการปรับตัว ปรับใจ รู้สึกหมดหวัง และกลายเป็นภาวะซึมเศร้า ซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้ก็ยิ่งจะทำให้โรคภัยต่าง ๆ ถาโถมเข้ามาได้ง่ายๆ บางคนป่วยทางกาย แต่สาเหตุที่แท้จริงมาจากจิตใจ มาจากความซึมเศร้า เราจึงต้องรักษาแบบองค์รวม ไม่ใช่รักษาบางอวัยวะเพียงอย่างเดียว จึงเป็นที่มาของแนวคิด Glow as Jin ของ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ซึ่งเชื่อว่า เมื่อร่างกาย จิตใจ และจิตปัญญา เกิดความสมดุล จะทำให้สุขภาพดีอย่างยั่งยืน เมื่อคนไข้มาหาเรา เราจะเริ่มต้นการรักษาด้วยการคุยกับคนไข้และทดสอบร่างกาย เพื่อได้รู้สภาพความเจ็บป่วย  ต่อมาจึงจะออกแบบการกิน การออกกำลัง และสันทนาการอื่นๆ ให้เหมาะสมกับคนๆ นั้น อีกทั้งเรายังมีกระบวนการสร้างความแข็งแรงให้กับจิตใจ ลดความกังวล คลายความเครียดต่างๆ สร้างกำลังใจ คุณค่า และความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้น รวมทั้งการสร้างความตระหนัก ตื่นรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธี ตลอดจนวิธีปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้กลับมาเจ็บป่วยอีก”

แพทย์หญิง กอบกาญจน์ เสริมว่า Glow As Jin  จะเกิดขึ้นเมื่อทั้ง “ร่างกาย จิตใจ จิตปัญญา” มีความสมดุล และจากพื้นฐานและประสบการณ์การเป็นแพทย์และได้มีโอกาสได้รักษาผู้คนมากมาย จึงพยายามค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดที่เหมาะกับแต่ละบุคคล  และสิ่งที่เริ่มต้นได้ง่าย ๆ คือเรื่องกินอย่างไรจึงจะเสริมพลังให้กับชีวิต จึงได้คิดค้นสูตรอาหารและเครื่องดื่มที่จะได้สัมผัสเมื่อเข้ามาที่สถาบัน จิณณ์ เวลเนส นี่คือความตั้งใจที่จะส่งมอบคุณค่าและคุณภาพชีวิตให้กับทุกคน” แพทย์หญิง กอบกาญจน์ กล่าว

ด้าน นางฐิตารี อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ กล่าวว่า “ภารกิจปี 2562 เราเร่งผลักดันกลยุทธ์ Wellbeing Centric มุ่งสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตด้วยสุขภาวะอย่างไร้รอยต่อกับการสร้างความเข้าใจถึงการใช้ชีวิตอย่างมีพลังของผู้สูงวัย ซึ่งความท้าทายสำคัญของเรา คือการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักถึงการเป็น “ผู้สูงวัย” ในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งไม่ได้เป็นแค่เรื่องของคนอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของคนวัยกลางคน ที่ควรต้องวางแผนชีวิตตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า จึงเห็นได้ว่าที่ผ่านมา จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ จึงได้ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้กันอย่างจริงจัง

โดยในปีนี้ เราจะมีการจัดกิจกรรม Customer Experience กิจกรรมที่จะเชิญให้กลุ่มลูกค้าวีไอพีและกลุ่มเซเลบกว่า 100 ท่าน มาร่วมค้นหาความหมายชีวิตครั้งใหม่พร้อมสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตด้วยสุขภาวะที่ดีอย่างไร้รอยต่อ ที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เพราะเราอยากให้ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ได้ทำหน้าที่เป็นเมืองสุขภาพที่มอบ “การใช้ชีวิต” ซึ่งมีการดูแลสุขภาพครอบคลุมตั้งแต่ตื่นจนถึงเข้านอนได้อย่างครบวงจร จากการออกแบบโครงสร้าง ระบบการดูแลสุขภาพ และบริการภายในโครงการ เพื่อเสริมสร้าง ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here