การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพาราระดับเขต ชิงเงินรางวัลเขตละ 100,000 บาท 7 เขต รวม 700,000 บาท เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการยางพาราเข้าร่วมประกวด โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือผลิตภัณฑ์ยางพาราอัตลักษณ์ หัวข้อ “หมอนยางพื้นถิ่น (Local Premium)” เน้นแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคทั้งในเรื่องคุณภาพ รูปแบบและลวดลายความสวยงาม และประเภทเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราสร้างสรรค์ เน้นความโดดเด่นและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง แบ่งเป็นประเภทละ 3 รางวัล ผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้เป็นตัวแทนระดับเขตเพื่อส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเกษตรกรและสถาบันเกษตรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กยท.เขต/จังหวัด/สาขา ในพื้นที่ที่สวนยางหรือโรงงานตั้งอยู่ สำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการยางพาราสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กยท. ทุกสาขาทั่วประเทศ

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับใบสมัครได้ที่ กยท. เขตภาคเหนือโทร. 0-5406-9661, 0-5406-9662 กยท. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โทร. 0-4234-9157-8 กยท. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โทร. 0-4466-6080 กยท. เขตภาคกลางและตะวันออก โทร. 0-3861-1246 กยท. เขตภาคใต้ตอนบน โทร. 0-7753-4243 กยท. เขตภาคใต้ตอนกลาง โทร. 0-7549-1570 และ กยท. เขตภาคใต้ตอนล่าง โทร. 0-7443-9015

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here