การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ เสริมเขี้ยวเล็บแก่เกษตรกร จัดโครงการอบรมหลักสูตร “พัฒนาความรู้ด้านยางพาราทั้งระบบเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพชาวสวนยางและก้าวไปสู่ Smart Farmer ” ประจำปี 2562 โดยมี นายโสภณ ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายชัยศรี โชติรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมต้อนรับ พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาถ่ายทอดแก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำสวนยางอย่างพอเพียงและยั่งยืน ณ ห้องประชุมบ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

นายธนพันธ์ ชำนาญธนา ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้รับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางให้เป็น Smart Farmer Rubber โดยมี กยท. เป็น Smart officer คอยให้คำปรึกษา เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านยางพารา รวมถึงเป็นผู้ประสานงานด้านยางพาราที่มีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและเกษตรกรโดยทั่วไป

การจัดอบรมในครั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ “การทำสวนยางแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา” โดย นายโสภณ ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หัวข้อ “ชาวสวนยางยุคใหม่ ก้าวไกลไปพร้อมกับ กยท.” โดย นายประสิทธิ์ หมีดเส็น กรรมการการยางแห่งประเทศไทย และหัวข้อ “จิตวิญญาณ การเป็น Smart Farmer” โดย นายทรงธรรม จั่นทรัพย์ อดีตที่ปรึกษาด้านการเกษตรสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง โดยมีเกษตรกรเจ้าของสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 75 คน คาดว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวไปสู่การเป็น Smart Farmer อย่างเต็มตัว และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงเป็นตัวอย่างให้แก่พี่น้องเกษตรกรอื่นๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง

ด้าน นายโสภณ ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในหัวข้อ “การทำสวนยางแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา” กล่าวว่า นโยบาย Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง กยท. ได้มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ แก่เกษตรกรชาวสวนยางให้ก้าวสู่ Smart Farmer Rubber เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านยางพารา เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็น Smart Farmer ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรชาวสวนยางรุ่นต่อไป

อาชีพการทำสวนยางพาราอยู่คู่กับเกษตรกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน แต่ในปัจจุบันด้วยสภาวะและปัจจัยต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การปรับตัวให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงได้นั้นเป็นสิ่งสำคัญ การน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา เช่น การทำเกษตรแบบผสมผสาน ใช้เนื้อที่ในสวนยางบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะช่วยให้ชาวสวนยางอยู่ได้อย่างยั่งยืน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here