ตามที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจและสินค้าฮาลลแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศ โดยตั้งเป้าหมายให้อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทยส่งออกติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลกภายในปี 2563 นั้น กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นับเป็นหนึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ โดยได้มีการดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า โครงการและกิจกรรมที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดขึ้นแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ 1) การส่งเสริมการส่งออกสินค้าฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศเป้าหมาย เช่น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การจัด Thailand Halal Pavilion การจัดคูหาประชาสัมพันธ์และเจรจาการค้า และการจัดคณะผู้แทนการค้าสินค้าฮาลาลไปเยือนประเทศเป้าหมาย 2) การสนับสนุนด้านข้อมูลการตลาดอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่สากลและการพัฒนาผู้ประกอบการ เช่น กาจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้าสินค้าฮาลาลไทยสู่สากล SMART HALAL การสัมมนาเตรียมความพร้อมคณะผู้ประกอบการฮาลาลสู่ตลาดเป้าหมาย 3) การสร้างภาพลักษณ์สินค้าและการบริการฮาลาล เช่น การมอบรางวัล Prime Minister’s Export Award ประเภท Best Halal และการนำสินค้าอาหารฮาลาร่วมงาน THAIFEX 2019 วันที่ 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าฮาลาลเป็นอันดับ 9 ของโลก โดยสินค้าฮาลาลที่สำคัญ คือ อาหาร แฟชั่นเครื่องนุ่งห่ม เครื่องสำอาง ซึ่งในปี 2561 การส่งออกอาหารฮาลาลมีมูลค่า 5,799 ล้านเหรียญสหรัฐฯแฟชั่นเครื่องนุ่งห่ม 102 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เครื่องสำอาง 434 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะเห็นได้ว่าอาหารฮาลาลของไทยมีมูลค่าการส่งออกสูง โดยอาหารส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว น้ำตาลทราย อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง นอกจากนี้ ยังมีอาหารฮาลาลหลัก ๆ ที่ส่งออกไปยังประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม เช่น ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ไก่แปรรูป ด้วยเหตุนี้ ในงาน THAIFEX – World of Food ASIA 2019 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ให้ความสำคัญกับอาหารฮาลาล โดยจัดกิจกรรม THAIFEX Trend Halal ขึ้นภายในงานนี้ นางสาวบรรจงจิตต์ กล่าว

นางสาวบรรจงจิตต์ เพิ่มเติมว่า กิจกรรม THAIFEX Trend Halal ได้มีการจัดแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการสินค้าอาหารฮาลาลที่ได้รับการพัฒนาจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้าสินค้าฮาลาลไทยสู่สากล SMART HALAL จำนวน 12 ราย เช่น ผู้ผลิตเครื่องแกงกึ่งสำเร็จรูป มะม่วงเบาแช่อิ่ม กล้วยเส้นทรงเครื่อง ข้าวเกรียบปลา รังนก และมีการจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการฮาลาลสู่ตลาดเป้าหมายในหัวข้อธุรกิจฮาลาลไทย โอกาสและความท้าทายในตลาดจีน และหัวข้อ Insight Halal เจาะลึกตลาดฮาลาลใน UAE และตะวันออกกลางนอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการฮาลา ซึ่งนับเป็นไฮไลต์หนึ่งในงานที่จะทำให้สินค้าอาหารฮาลาลได้รับความสนใจมากขึ้น

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here