เมื่อวันที่ 15 .ค.62 ที่ผ่านมา  การยางแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 4 โชว์ผลงานนวัตกรรมยางพาราสร้างมูลค่าเพิ่ม และจัดแสดงผลงานวิจัยยางพาราต่อยอดเชิงพาณิชย์ พร้อมก้าวสู่ปีที่ 5 มุ่งมั่นพัฒนาระบบยางพาราสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยในฐานะประธานในพิธี กล่าวว่า ตลอด 4 ปี ที่ผ่านมา การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)ในฐานะองค์กรกลางบริหารจัดการยางพารา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ มุ่งเน้นส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนายางพาราระบบ โดยบูรณาการร่วมกับภาคเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการยางพาราเพื่อให้วงการยางพาราไทยมีความเติบโต ก้าวหน้าและยั่งยืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การแปรรูป และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ผลักดันไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ด้วยการยกระดับการลิตสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ GMP/GAP, FSCมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เป็นต้น ตลอดจนการแก้ไขปัญหายางพาราในภาพรวมของประเทศให้บรรลุผลสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ การดำเนินงานเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา พัฒนาระบบบริหารโรงงานยางพาราทั้ง 6 แห่งของ กยท. ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015

นายเยี่ยม กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานปีนี้ จัดให้มีพิธีตักบาตรเช้า พิธีสงฆ์ สักการะศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีมอบรางวัลเชิดชูคนดีมีคุณธรรมของ กยท. ประจำปี 2562 พิธีมอบหุ่นยางพาราฝึกช่วยชีวิต CPR ภายใต้โครงการนวัตกรรมยางพาราเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย กยทมอบหุ่นยางพาราให้หน่วยงานทางการแพทย์ ศูนย์กู้ชีพ สถานศึกษาที่มีการเรียน การสอนและอบรมปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และหน่วยงานอื่นที่ขอรับสนับสนุน

กยท. ได้สนับสนุนพัฒนางานด้านวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ รวมถึงให้เกิดชิ้นงานเพื่อนำไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ กยท. มีส่วนร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ด้วยการผลักดันและส่งเสริมให้งานยางพาราของประเทศ ก่อเกิดรายได้  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงสร้างความยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here