การยางแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดโครงการ IRRDB Training Fellowship 2019 ต้อนรับนักเรียนทุนจากกลุ่มประเทศสมาชิกสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (IRRDB) จำนวน 33 คน จาก 21 ประเทศ ในระหว่างวันที่ 21 – 28 กันยายน 2562 มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการเกษตรที่ดี การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแปรรูปอุตสาหกรรมยางเหมาะสม โดยมีนายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รักษาการผู้ว่าการ กยทเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท.มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน IRRDB Fellowship 2019 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้งาน IRRDB Fellowship 2019 โดยประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานในสถานที่ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับยางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่การวิจัย พัฒนาพันธุ์ยางและผลิตภัณฑ์ยาง การแปรรูปยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP การผลิตยางแท่งตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการเพิ่มมูลค่ายางด้วยการแปรรูปเป็นสินค้า อาทิ หมอนยาง ที่นอนยาง โดยมุ่งเน้นการจัดการเกษตรที่ดี การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงการแปรรูปอุตสาหกรรมยาง เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนจากประเทศสมาชิกสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (International Rubber Research and Development Board : IRRDB) จำนวน 21 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา พม่า ศรีลังกาไนจีเรีย อินเดีย บราซิล แคมมารูน ศรีลังกา โก๊ดดิวัวร์ กัวเตมาลา ฯลฯ  ได้มีโอกาสเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก IRRDB
นับเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านยางพาราระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนางาวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปของแต่ละประเทศสมาชิก อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยาง และอุตสาหกรรมยางพาราของแต่ละประเทศต่อไปในอนาคต

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here