กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย พร้อมจัดงาน “Thailand Rubber Expo” ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. นี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้า ฮอลล์ 5 อิมแพค เมืองทองธานี ชูเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบยางไทย และผู้ซื้อยางจากทั้งในและต่างประเทศ พร้อมแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำของไทยในฐานะผู้ผลิตยางคุณภาพ พบกับนิทรรศการนวัตกรรมและงานวิจัยยางพารา พร้อมจับจ่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ยางและสินค้าอื่นที่น่าสนใจกว่า 250 ร้านค้า และกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะก้าวสู่การเป็น “องค์กรชั้นนำระดับสากลในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ” ตามวิสัยทัศน์นั้น ต้องบูรณาการจากหลายภาคส่วน ร่วมกันเป็นพันธมิตรในการพัฒนายางพาราทั้งระบบเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการยาง ดังนั้นงาน “Thailand Rubber Expo” ที่จัดขึ้นนี้ ถือเป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการด้านยางพาราทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มโอกาสและช่องทางในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับยางพารานำไปสู่การร่วมมือทางธุรกิจ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ยางพาราของประเทศไทย รวมทั้งแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำในฐานะประเทศผู้ผลิตยางคุณภาพและธุรกิจการส่งออกยางพารารายใหญ่ของโลก โดยใช้รูปแบบการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงการยางพาราของไทย เพื่อให้สาธารณชนได้มีโอกาสรับความรู้ และเข้าใจในคุณภาพ มาตรฐาน การวิจัย นวัตกรรม ความหลากหลายของการใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรม สร้างแนวคิดในการต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมยางพาราต่อไป

ด้าน นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท. เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และเป็นองค์กรกลางที่รับผิดชอบบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ภายใต้นโยบายรัฐบาลได้แก่ การรักษาเสถียรภาพและผลักดันราคายางให้สูงขึ้น การส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการส่งออกยางพารา โดยการจัดเจรจาขายสินค้ายางพาร ซึ่งบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเดินหน้าทำงานเชิงรุกตามนโยบายอย่างเข้มข้น การดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อวงการยางพาราไทย โดยสามารถขยายช่องทางการจำหน่ายไปต่างประเทศ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดของ กยท. และเพิ่มอำนาจการต่อรองในเวทีโลก เกิดการส่งออกภายใต้แบรนด์ กยทจนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มธุรกิจยางทั่วโลก นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางพาราที่กำลังประสบปัญหาราคายางผันผวน ช่วยให้มีช่องทางในการขยายตลาดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ยางพารา อีกทั้งยังทำให้เกิดการเชื่อมโยง ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางพารา เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า/ผลผลิต/ผู้ประกอบกิจการยางพารา ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งประเทศ

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน Thailand Rubber Expo กำหนดจัดระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และมีพิธีเปิดงานในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562เวลา 10.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธี

นายสุนันท์ เพิ่มเติมว่า สำหรับพื้นที่กิจกรรมภายในงาน แบ่งออกเป็น 6 โซน ได้แก่ โซนจับคู่ธุรกิจ/นัดหมายเจรจาการค้า โซนออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าอื่น โซนนิทรรศการนวัตกรรมและงานวิจัยยางพารา โซนเสวนาและจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ในงาน โซนให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการ อีกทั้งยังจะได้จับจ่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนสินค้าอื่นที่น่าสนใจ กว่า 250 ร้านค้า

ในโอกาสนี้ จึงอยากขอเชิญชวน นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มาร่วมงาน Thailand Rubber Expo ในครั้งนี้ เพราะถือเป็นโอกาสดีที่ท่านจะได้รับความรู้และทำความรู้จักกับยางพารา ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมยาง ตลอดจนประโยชน์ของยางพารามากขึ้น

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here