โดย นายศตพร สภานุชาต ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลและวิจัยอุตสาหกรรมพลาสติก

เดือนมิถุนายน 2020 ทิศทางเศรษฐกิจโลกเริ่ม ปรับตัวดีขึ้นเป็นลำดับ สะท้อนจากระดับดัชนี PMI โลก ปรับตัวเพิ่มข้ึนจาก 42.4 จุด สู่ระดับ 47.8 จุด รวมถึงตลาด ส่งออกหลักในภูมิภาคต่างๆ มีการฟื้นตัวของดัชนี PMI ในลักษณะ “V-Shape” จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจโลกท่ีเร่ิมฟื้นตัว เป็นปัจจัยสำคัญเข้าหนุนความต้องการบริโภคน้ำมันในตลาด รวมถึงแนวโน้มความร่วมมือที่ดีของกลุ่ม OPEC+ ที่ขยายเวลาควบคุมการผลิตน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นจนถึงเดือน สิงหาคม 2020 ส่งผลให้ราคาน้ามันดิบเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมา +28.3% มีราคาเฉลี่ยที่ 39.2 USD/Barrel ด้านราคาเม็ดพลาสติกมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกด้วยเช่นกัน
ระดับการผลิตเม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติกไทยที่สะท้อนจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) บ่งชี้ภาพรวมการผลิตท่ีอ่อนตัวลงจากเดือนท่ีผ่านมาทั้งกลุ่มเม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก จากการเฝ้าระวังและประเมินทิศทางตลาดในช่วงระยะเวลาเร่ิมฟื้นตัวจากวิกฤติ COVID-19 ทำให้การตอบสนองตลาดในช่วงนี้ ยังคงเน้นการใช้สินค้าคงคลังเป็นหลัก
ภาพรวมการส่งออกอุตสาหกรรมพลาสติกในเดือน นี้มีการขยายตัวจากเดือนที่ผ่านมาทั้งในกลุ่มเม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยเม็ดพลาสติกส่งออกเพิ่มข้ึน +6.1% ขยายตัวได้ดีในตลาดเอเชียและอาเซียน ซึ่งมีอัตราการส่งออกขยายตัวจากเดือนท่ีผ่านมา +2.1% และ 24.1% ตามลำดับ สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกส่งออกเพิ่มขึ้น +8.2% ขยายตัวในทุกตลาดส่งออกซึ่งตลาดหลักและตลาดรองอย่าง เอเชียและอาเซียน ขยายตัวได้ในอัตรา 9.4% และ +3.9% ตามลพอดับอย่างไรก็ตาม หากพิจารณาการส่งออกสะสม ครึ่งปี 2020 เทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่า ยังคงติดลบอยู่ โดยกลุ่มเม็ดพลาสติก -19.5% และผลิตภัณฑ์พลาสติก -8.4%
ถึงแม้ว่าทิศทางอุตสาหกรรมไทยในภาพรวมจะเริ่มดูมีทิศทางท่ีดีขึ้นจากระดับดัชนีความเชื่อมั่น ภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 2 เดือนติดต่อกัน จากเดือนเมษายนที่ 75.9 จุด สู่ 80.0 จุด ในเดือนมิถุนายน และคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะขึ้นสู่ระดับ 90.1 จุด รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค มีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นในแนวทางเดียวกัน แต่ในช่วงสถานการณ์ที่เปราะบางเช่นนี้ การวางแผนและทบทวนแผนการผลิตเป็นส่ิงที่ผู้ประกอบการต้องประเมินอย่างใกล้ชิดและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here