เป็นเรื่องน่ายินดีที่ตัวเลขเชิงเศรษฐกิจในเดือนธันวาคมน้ี ส่วนมากสะท้อนภาพมุมบวก การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศคู่ ค้ามีทิศทางท่ีดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมไปถึงการส่งออกสินค้า อุตสาหกรรมของไทยที่ขยายตัวขึ้นทั้งในมิติ MoM และ YoY แม้ว่าในเดือนนี้ ค่าเงินบาทจะแข็งค่าข้ึนอีกเล็กน้อยก็ตาม ในมุมของอุตสาหกรรมพลาสติกมีการปรับเพิ่มขึ้นของตัวเลขต่างๆ เช่นเดียวกัน เริ่มตั้งแต่ราคาวัตถุดิบต้นน้ำอย่างราคาน้ำมันดิบและ ราคาเม็ดพลาสติกที่ในเดือนนี้ถือว่า ทิศทางราคาปรับตัวขึ้นสูงอย่าง มีนัยสำคัญ สำหรับการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบได้รับแรงหนุนจากระดับอุปทานในระบบท่ีลดลง ผนวกกับข่าวดีเก่ียวกับความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนต้าน COVID-19 และแผนการกระจายวัคซีนไปยังประเทศต่างๆ รวมถึงทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีแนวโน้มดูดีมากขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยเดือนน้ีปรับเพิ่มข้ึน +16.4% MoM มีราคาเฉลี่ยที่ 49.5 USD/Barrel และทางด้านราคาเม็ดพลาสติกปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงจากระดับอุปสงค์ท่ีเพิ่มขึ้นสูงจากความต้องการ Restock และการผลิตที่จะเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับเทศกาลตรุษจีน ทำให้อุปทานที่มีในระบบไม่เพียงพอ
ทิศทางการผลิตเม็ดพลาสติกขยายตัวจากเดือนท่ีผ่านมาใน อัตรา +17.7 % MoM จากการกลับมาผลิตของผู้ผลิตหลัง Turnaround โรงงานในเดือนที่ผ่านมา และมีแนวโน้มเร่งการผลิต จากระดับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในตลาดตามที่ได้กล่าวไป สำหรับการส่งออกเม็ดพลาสติก ได้รับอานิสงส์จากราคาเม็ดพลาสติกที่เพิ่มข้ึนสูง ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกในเดือนนี้ขยายตัวถึง +6.5% MoM
และ +8.8% YoY หากพิจารณาในมุม YoY การขยายตัวในครั้งน้ี ถือเป็นการกลับมาขยายตัวครั้งแรกหลังจากหดตัวต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกัน แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาท่ี พื้นฐานความต้องการแล้วยังพบว่า ปริมาณการส่งออกยังมีอัตราที่ต่ำกว่าปีท่ีแล้ว -3.1% YoY
ทางด้านผลิตภัณฑ์พลาสติก การผลิตภาพรวมในทุกกลุ่มสินค้าปรับตัวลดลงและมีสัญญาณการ Rebalance ระดับอุปสงค์และอุปทานในระบบให้อยู่ในจุดท่ีเหมาะสม มูลค่าการส่งออกในเดือนน้ีหดตัวจากเดือนที่ผ่าน -2.7% MoM แต่ขยายตัวได้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว +4.4% YoY ภาพรวมทิศทางการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกเริ่มชะลอตัวเล็กน้อยต้ังแต่เดือนตุลาคม 2020 เป็นต้นมา คาดว่าในเดือนมกราคม 2021 การส่งออกจะกลับมาขยายตัวได้อีกคร้ังจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นของตลาดในช่วงต้นปี
หากพิจารณาภาพรวมท้ังปี เป็นไปตามที่คาดการณ์ว่า ถึงแม้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2020 ทิศทางต่างๆ ในอุตสาหกรรม พลาสติกจะเริ่มฟื้นตัวข้ึน แต่การหดตัวอย่างรุนแรงในช่วงครึ่งปีแรกกลับเป็นแผลที่ลึกกว่า ทำให้ภาพรวมตัวเลขสถิติต่างๆ ยังคง ติดลบเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่ และอีกหนึ่งความท้าทายท่ีส่งสัญญาณให้ผู้ประกอบการต้องเตรียมต้ังรับและปรับตัวกันตั้งแต่ต้นปี 2021 คือ การกลับมาของ COVID-19 ระลอกใหม่ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยในภาพรวมของปี 2021 นี้ต่อไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here