จากตัวเลขเดือนกันยายน สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังทรงตัว โดยระดับ Global PMI คงระดับที่ 54.1 จุดไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมาแต่อย่างใด อีกทั้งทิศทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ปรับตัวดีข้ึนโดยระดับ PMI ขยายตัวจากเดือนที่ผ่านมา +12.4% MoM แตะระดับ 50.0 จุด จากการฟื้นตัวของทุกประเทศในกลุ่มสมาชิก ยกเว้นเวียนนามที่ยังคงมีค่า PMI คงที่ในระดับ 40.2 จุด จากเดือนท่ีผ่านมา

ทางด้านทิศทางราคาน้ำมันดิบและเม็ดพลาสติก ยังคงลอยตัวในระดับสูงและมีปัจจัยเข้ากดดันจากการฟื้นตัวและสนับสนุนราคาสลับกัน อย่างไรก็ตาม ราคาเม็ดพลาสติก กลับมีสัญญาณการชะลอตัวของ Demand ในตลาดอย่างชัดเจน จากระดับสินค้าคงคลังท่ีเพิ่มขึ้น ยอดการส่งออกที่ปรับลดลง ส่งผลให้ระดับอุปทานในตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้น จึงคาดว่าทิศทางราคามี แนวโน้มอ่อนตัวในอนาคต

ทางด้านการผลิตเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทย จากการพิจารณาข้อมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในกลุ่มสินค้าเม็ดพลาสติกพบว่า ระดับการผลิตและสินค้าคงคลังลดลงในเดือนนี้ ในขณะท่ีดัชนีการส่งสินค้าขยายตัวได้บ้างเล็กน้อยจากความต้องการภายในประเทศเป็นสำคัญ กลับกันทิศทางการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ดัชนีการผลิตและดัชนีการส่งสินค้ายังคงขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากระดับการผลิตที่กล่าวไปนั้น สอดคล้องกับสถิติมูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์

พลาสติกไทยในเดือนนี้ท่ีอ่อนตัวเล็กน้อยในภาคการส่งออกเม็ดพลาสติก (-0.6% MoM) แต่ขยายตัวได้ดีในการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก (+8.3% MoM) ภาพรวมตลาดการส่งออกของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ภาพรวมยังทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนท่ีผ่านมา โดยเม็ดพลาสติก มีมูลค่าการส่งออกลดลงในตลาดหลักภูมิภาคเอเชียและอาเซียน ซึ่งลดลงมากในประเทศ ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ แต่สำหรับตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกยังคงขยายตัวได้ดี ในตลาดสำคัญอันดับ 1 และ 2 อย่างญี่ปุ่น สหรัฐฯหากแต่ตลาดรองในภูมิภาคอาเซียนที่ถึงแม้การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของ ไทยจะขยายตัวในรายประเทศเกือบทุกประเทศ หากแต่สำหรับ ตลาดสิงคโปร์ที่ระดับการส่งออกหดตัวอย่างมีนัยในอัตราถึง-75.0% MoM เป็นปัจจัยฉุดรั้งให้การส่งออกหดตัว -0.5% MoM ในตลาดอาเซียน

คาดว่าทิศทางอุตสาหกรรมพลาสติกในช่วงปลายปีมีแนวโน้มผ่อนคลายลงโดยเฉพาะกิจกรรมในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีท่ีเร่งเครื่องเต็มกำลังมาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ต้นปี อย่างไรก็ตาม ด้วยเทศกาลสากลในช่วงปลายปี อาจะเป็นแรงส่งให้เกิดกิจกรรมกระตุ้นอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์พลาสติกเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ของกิจกรรมดังกล่าวยังมีความเก่ียวข้องกับระดับความรุนแรงของสถานการณ์ COVID-19 ด้วย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here