ทิศทางเศรษฐกิจโลกในช่วงเดือน มกราคม ที่ผ่านมามีทิศทาง ชะลอตัว แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ Omicron จะมีความรุนแรงท่ีลดลง แต่ยังคงสร้างความ กังวลและแรงกดดันต่อภาคธุรกิจและบริการโดยรวม ประกอบกับ อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงลอยตัวอยู่ในระดับสูง ทำให้ระดับ PMI ของโลกในเดือน มกราคม 2022 ปรับตัวลดลง -1.8% MoM อยู่ที่ ระดับ 53.2 ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีข้ึน จากอุปสงค์ภายในประเทศที่เร่ิมขยายตัวจากการฟื้นตัวของภาคธุรกิจและบริการภายในประเทศ สะท้อนจาก PMI ของไทย ขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า +4.4% แตะระดับสูงสุดอยู่ที่ 51.7 ซึ่งทำสถิติสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา

ความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบในเดือนน้ี กลับมาแตะระดับสูงสุดอีกคร้ังในรอบ 3 ปี โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 83.9 USD/Barrel เพิ่มขึ้น+15.16% MoM จากความกังวลของตลาดน้ำมันจากเหตุความขัดแย้งระหว่าง รัสเซียและยูเครน ขณะที่หลายประเทศในกลุ่ม OPEC+ ก็ยังไม่มีทีท่าท่ีจะขยายกาลังการผลิตน้ำมันดิบ ส่งผลให้อุปทานน้ำมันมีแนวโน้มตึงตัว

สำหรับทิศทางราคาเม็ดพลาสติกในเดือนนี้ ภาพรวมมีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะในกลุ่มของเม็ด PE และ PS จากที่ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกพยายามเร่งระบายเม็ดพลาสติกคงคลังที่มีปริมาณสูงจากปัญหาของการขนส่ง

ภาพรวมด้านการผลิตของอุตสาหกรรมพลาสติกไทยในเดือน มกราคม 2022 สะท้อนจากการขยายตัวของดัชนีผลผลิต (MPI) ของเม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีการขยายตัวต่อเนื่องด้านการส่งออกเม็ดพลาสติกของไทยตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี+4.89% โดยในปี 2021 ชะลอตัวเล็กน้อยในช่วง 2019-2020 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ที่ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในภาคการขนส่งและความต่อเนื่องของภาคการผลิต ขณะท่ีมูลค่าการส่งออกในปี 2021 ขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า +43.3% YoY สะท้อนให้เห็นการขยายตัวอย่างชัดเจนของอุปสงค์ในตลาดปลายทาง โดยเอเชียและอาเซียนเป็นตลาดหลักสำคัญของไทยใน ปี 2021 ที่ผ่านมา

ด้านผลิตพลาสติก มูลค่าการส่งออก ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีแนวโน้มทรงตัวในช่วง 2017-2020 โดยใน ปี2021 ขยายตัวเพิ่มข้ึน +12.0% YoY โดยญี่ปุ่นและสหรัฐฯ เป็นประเทศคู่ค้าสาคัญของไทย อย่างไรก็ตามภาพรวมเศรษฐกิจของ ทั้ง 2 ประเทศก็ยังคงฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 Omicron ที่ยังคงกดดันภาค เศรษฐกิจอยู่ จึงอาจส่งผลให้แนวโน้มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ พลาสติกของไทยในทั้ง 2 ประเทศ เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป

สำหรับทิศทางการค้าของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ในปี 2022 คาดว่าจะมีทิศทางขยายตัวดีขึ้น ยังคงมีปัจจัยสนับสนุนใน เรื่องของสถานการณ์ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ท่ีแม้ว่าจะยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีความรุนแรงท่ีน้อยลง ทำให้หลายประเทศมีการผ่อนคลายมาตรการ ภาคการบริโภคเกิด การฟื้นตัว แต่ก็มีประเด็นเฝ้าระวังในเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในต่างประเทศที่อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาวัตถุดิบใน ภาคการผลิตและราคาผลิตภัณฑ์ปลายทาง ซึ่งยังคงต้องติดตาม สถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here