นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)เปิดเผยว่ากยท.โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศ มีมติแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนายางพาราเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ตามมาตรา 49 (3) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาวะปัจจุบัน ทำให้เกิดความเหมาะสม ชัดเจน มีความเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม อาทิ กำหนดเอกสารจำเป็นและเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประกอบโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน หรือเงินกู้ ซึ่ง กยท. ได้จัดทำแบบสรุปให้ง่ายต่อการตรวจเช็คเอกสาร นอกจากนี้ ยังกำหนดให้เกษตรกรฯ และสถาบันเกษตรกรฯ มีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์การลงทุน เพื่อให้ตระหนักถึงความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าของกิจการ ด้วยการร่วมออกเงินสมทบ ตั้งแต่ร้อยละ 3 – 20 ของเงินทั้งโครงการ  มีการกำหนดสัดส่วนการสมทบตามความเหมาะสม เป็นธรรม ตามขนาดของโครงการที่ขอรับการอุดหนุน ซึ่งหากไม่ต้องการดำเนินการตามเงื่อนไขนี้ สามารถเสนอผู้ว่าการ หรือคณะกรรมการใช้ดุลพินิจพิจารณาแล้วแต่กรณีได้

และภายใต้กรอบงบประมาณประจำปีที่มีจำกัด ทำให้ต้องให้มีการเว้นระยะเวลาขอรับเงินอุดหนุนของเกษตรกรฯ และสถาบันเกษตรกรฯ เพื่อให้มีการกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยังมีรายการพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ภายในสำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารสำนักงาน อาคารห้องประชุม รั้ว ห้องน้ำ ฯลฯ หรืออื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนการ/โครงการ ไม่สามารถขอรับเงินอุดหนุนได้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 เช่นกัน

“อย่างไรก็ดี ก่อนที่ กยท.จะประกาศใช้ระเบียบฉบับปรับปรุงนี้ ต้องผ่านการพิจารณาดำเนินการแก้ไขทบทวนความเหมาะสมมาแล้วหลายขั้นตอน เมื่อประกาศใช้ 21 กันยายน 2565 พบว่ายังมีเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางบางรายอาจจะยังไม่เข้าใจ จึงได้มอบหมายให้ กยท.ทั้ง 7 เขต ได้แก่ เขตภาคใต้ตอนล่าง ภาคใต้ตอนกลาง ภาคใต้ตอนบน ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคเหนือ เร่งประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจผ่านนักวิชาการเกษตรของ กยท.ในพื้นที่แล้ว รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลประกาศผ่านเว็บไซต์ กยท.
www.raot.co.th  และหากเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรฯ และผู้ประกอบกิจการยาง รายใด มีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลได้ทุกช่องทาง” ผู้ว่าการ กยท.กล่าว

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here