เร่งยกระดับโรงงานยาง 6 แห่ง สู่มาตรฐาน ISO 9001:2015 พร้อมหนุนชาวสวนยางขายวัตถุดิบให้มากขึ้น

กยท. เดินหน้าการบริหารจัดการระบบโรงงาน ทั้ง 6 แห่งของ กยท. สู่มาตรฐานสากล ISO 9001:2015 รับรองโดย บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บรรลุความต้องการและคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มความเชื่อมั่นต่อยางพาราแปรรูปไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล พร้อมหนุนชาวสวนยางเพิ่มช่องทางการขายวัตถุดิบในปริมาณที่มากขึ้น นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ดำเนินการแปรรูปยางจากน้ำยางที่รับซื้อจากเกษตรกรชาวสวนยาง ผ่านโรงงานแปรรูปยาง ทั้ง 6 โรงงาน(กองจัดการโรงงาน 1-6) ซึ่งขณะนี้ทุกโรงงานของ กยท. ได้รับการตรวจประเมินแล้ว มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในด้านคุณภาพการบริหารจัดการระบบการผลิตที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ โดย กยท. ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากบริษัท บูโรเวอริทัส เซอติฟิเคชั่น จำกัด “การได้รับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 มีขอบข่ายครอบคลุม...

กยท. ย้ำ! การรับรอง “น้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม” เพื่อความมั่นใจของผู้จัดจ้าง มิได้บังคับทางกฎหมาย

กยท. ย้ำชัด การรับรองมาตรฐาน “น้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม” สำหรับทำถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติเป็นไปตามข้อแนะนำของ สตง. เนื่องจากเป็นวัสดุชนิดใหม่และมีผลโดยตรงต่อมาตรฐานหรือข้อกำหนด เปิดรับรองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานที่จัดจ้าง แต่มิได้มีผลบังคับทางกฎหมายบริษัทผู้ผลิตน้ำยางผสมสารผสมเพิ่มจะตรวจรับรองจากหน่วยงานใดย่อมได้ ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างคู่สัญญาด้วยกันเท่านั้น แต่ถนนที่สร้างต้องได้คุณภาพตามมาตรฐานกรมทางหลวงกำหนด นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ขอชี้แจงทำความเข้าในการดำเนินโครงการ  1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตรว่า โครงการเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศ ทำให้ราคายางมีเสถียรภาพ และส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง เป็นการนำน้ำยางพารามาใช้ในการสร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ในหมู่บ้าน ซึ่งจากที่ประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา ได้มีข้อคิดเห็นจากผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน : สตง. เห็นควรมีการรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุที่ใช้ในการทำถนนพาราซอยซีเมนต์ ซึ่งได้แก่ น้ำยางผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม เนื่องจากเป็นวัสดุชนิดใหม่และมีผลโดยตรงต่อมาตรฐานหรือข้อกำหนดของถนนชนิดนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เป็นผู้จัดจ้างทำถนน อาทิ กรมชลประทาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพวัสดุว่าจะเป็นไปตามคู่มือแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานท้องถิ่นของกรมทางหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณารับรองมาตรฐานวัสดุผลิตภัณฑ์ “นำ้ยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม” เจตนาเพื่อรับรองบริษัทที่มีผลงานเป็นมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วกัน แต่มิได้บังคับให้ที่หน่วยงานใดจะต้องมาซื้อกับบริษัทที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการชุดนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทใดสามารถผลิตน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มได้ตามมาตรฐานของหลักวิศวกรรมที่คู่มือกำหนดไว้...

กยท. ยกระดับสวนยางไทย สู่มาตรฐานสากล PEFC

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขับเคลื่อนยกระดับสวนยางพาราสู่มาตรฐานสากล PEFC นำร่อง พื้นที่ 200,000 ไร่ ใน 7 จังหวัดภาคใต้ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า ยางพาราเป็นหนึ่งในพืชมีค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากสามารถให้ผลผลิตที่เป็นน้ำยางส่งออกขายหรือแปรรูปได้แล้ว ไม้ยางพาราก็เป็นที่ต้องการในแวดวงอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรมพลังงาน โดยที่ผ่านมา กยท. ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางของ กยท. ดำเนินการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน ยกระดับสู่มาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด...

ยกระดับอุตสาหกรรมไม้ไทยสู่มาตรฐานสากล (PEFC) ช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกกว่าแสนล้านบาท

ถือเป็นข่าวดีในวงการอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพาราไทย เมื่อสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดตัวระบบการรับรองการจัดการป่าไม้ของไทย (TFCS) อย่างเป็นทางการ นับเป็นผู้ให้บริการด้านการออกใบรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่เทียบเท่ามาตรฐานสากล PEFC (The Programme for theEndorsement of Forest Certification) ยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าสู่มาตรฐานการรับรองระดับโลก ช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกกว่าแสนล้านบาท พร้อมให้บริการออกใบรับรองตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr.BenGunneberg CEO PEFC International ได้เดินทางมามอบใบประกาศนียบัตรการรับรองไม้ให้แก่นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีผู้บริหารภาคเอกชนกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เข้าร่วมงาน อาทิ นายโยธิน   ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)...

กยท. ยันเปิดรับทุกบริษัท ขอมาตรฐานวัสดุงานก่อสร้างถนนพาราซอยซีเมนต์ ย้ำชัด ไม่เคยเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่ม

จากกรณีกระแสข่าว รวมถึงประเด็นที่มีกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการไปร้องเรียนนายกรัฐมนตรีที่ศูนย์ร้องทุกข์ (1111) เรื่องหลักฐานเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐต่างๆ ที่ส่อไปในทางเอื้อประโยชน์แก่บริษัทเอกชน ในการจัดจำหน่ายผูกขาดแก่ผู้ประมูลได้ในโครงการถนนพาราซอยซีเมนต์ กยท. ยืนยันไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่บริษัทฯ หรือเฉพาะกลุ่ม ขณะนี้พร้อมเปิดรับทุกบริษัทที่ต้องการขอรับรองมาตรฐานวัสดุงานก่อสร้างถนนพาราซอยซีเมนต์  มุ่งเป้าหมายเพียงให้เกิดการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น และช่วยยกระดับรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า การดำเนินโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ที่ผ่านมามีได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ พร้อมทั้งเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมบัญชีกลาง สตง. ปปช. กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น เพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการฯ  ซึ่งจากการประชุมได้มีข้อคิดเห็นจากผู้แทนกระทรวงการคลังว่า ควรมีการรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุที่ใช้ในการทำถนนพาราซอยซีเมนต์ ซึ่งได้แก่...

กยท.บุกตลาดยางภาคใต้ พัฒนาธุรกิจร่วมกับสถาบันเกษตรกรฯ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดทำแผนธุรกิจสำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมทำธุรกิจร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนตลาดยางพาราในประเทศให้เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมสัมมนาในพื้นที่เขตภาคใต้ครั้งนี้ เป้าหมายหลักคือการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดำเนินธุรกิจระหว่าง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อร่วมกันพัฒนาและให้องค์ความรู้เรื่องการจัดทำแผนธุรกิจ ในเบื้องต้น กยท.จังหวัด กยท.สาขา จะทำการสำรวจปริมาณผลผลิตยางในพื้นที่ว่ามียางประเภทใด ปริมาณเท่าไหร่ โกดังที่มีอยู่มีความพร้อมในการจัดเก็บสินค้าหรือไม่ เพื่อเตรียมการหากมีความจำเป็นต้องจัดเก็บยางที่ออกมาในช่วงฤดูฝนเพื่อขายในช่วงฤดูแล้งต่อไป จากนั้นจะนำปริมาณผลผลิตที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการตลาด กยท.ในพื้นที่จะทำหน้าที่ประสานงานกับโรงงานเอกชนเพื่อตกลงราคา และทำสัญญาการซื้อขายยาง สถาบันเกษตรทุกแห่งที่เข้าร่วมจะต้องผลิตยางที่มีคุณภาพดีภายใต้มาตรฐานที่ยอมรับ เช่น GAP GMP มีปริมาณเพียงพอที่จะป้อนเข้าสู่โรงงาน และโรงงานที่รับซื้อจะต้องซื้อยางในราคาที่เป็นธรรมต่อเกษตรกรตามที่ตกลงกันไว้เช่นกัน ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการรักษาเสถียรภาพราคายางภายในประเทศ รักษาการฯ ผู้ว่าการ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง กยท. และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ...

เครือข่ายยางไทย-ลาว ผนึกพลัง 23 องค์กร รุกสร้างนวัตกรรมด้านยางพารา สู่ต้นแบบ “บึงกาฬโมเดล”

บึงกาฬขานรับ ประธานเครือข่ายอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ไทย-ลาวจังหวัดบึงกาฬ ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จับมือเครือข่าย 23 องค์กร ลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนา -วิจัย สร้างนวัตกรรมด้านยางพารา ก้าวไปสู่ “บึงกาฬโมเดล” ต้นแบบการแก้ไขปัญหายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือกิจการร่วมค้า และเป็นการร่วมทุนแห่งแรกและครั้งแรกของประเทศไทย โดยสร้างแบรนด์สินค้าร่วมกัน ผลักดันเกิดศูนย์การพัฒนานวัตกรรมยางแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ ได้มี พิธีลงนาม (MOU) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนา การวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านยางพารา โดย วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ...

รับเบอร์ซิตี้โชว์ความพร้อม ทุนจีน เล็งซื้อพื้นที่ลงทุนราว 300 ไร่

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นำโดย นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการ กนอ.เป็นผู้แทนให้การต้อนรับคณะนักลงทุนจีนจากมลฑลซานตง ที่นิคมฯ ยางพารา ในโอกาสเข้าศึกษาลู่ทางการขยายฐานการผลิตมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปลื้มผลเจรจานักลงทุนส่งสัญญาณบวก สนใจเข้าลงทุนในพื้นที่นิคมฯ 300 ไร่ ชี้ปัจจัยหนุนมาจากความพร้อมของพื้นที่ วัตถุดิบ แรงงาน และเส้นทางโลจิสติกส์ที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10...

10 องค์กรเครือข่ายยางไทย ผนึกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง เมียนมาร์ เดินหน้าแก้ปัญหายางพาราร่วมกัน

นายอำนวย ปะติเส อดีต รมช.กระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานเปิดงาน และร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายางพาราไทย-เมียนมาร์ร่วมกัน ระหว่าง สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง ประเทศเมียนมาร์ นำโดย MR.Hla Myint ประธานสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง ประเทศเมียนมาร์ และผู้แทนฝ่ายไทยจำนวน 10 องค์กร ณ โรงแรม ที...

คืบหน้า! จ่ายเงินสวนยางไร่ละ 1,800 บาท กว่า 90% แล้ว เร่งดันโครงการใช้ยางในประเทศ

การยางแห่งประเทศไทย เผยตัวเลขการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (คสข.) คืบหน้าจ่ายเงินไปแล้ว 91% เป็นเงินกว่า 12,800 ล้านบาท พร้อมกระตุ้นโครงการใช้ยางในประเทศให้เพิ่มขึ้นหวังดันราคาขยับตัวขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ   นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง จ่ายเงินช่วยเหลือ 1,800 บาท/ไร่ ที่มีเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการ จำนวน 820,862 ราย คิดเป็นพื้นที่ 7,838,839.96 ไร่ แบ่งเป็นเกษตรกรเจ้าของสวนยาง ผู้เช่าสวนยาง ผู้ทำสวนยาง จำนวน  747,852 ราย คนกรีดยาง  จำนวน  89,022  ราย รวมเป็นเงินที่จ่ายผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ทั้งสิ้น 12,856,858,512.52  บาท คิดเป็นร้อยละ 91.11 โดยที่เหลืออีกร้อยละ 8.89 อยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์ในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเกษตรกร อาทิ ชื่อ-นามสกุลผิด เลขที่เอกสารสิทธิ์ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงเอกสารสิทธิ์ รวมถึงระบบฐานข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อน การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดของแต่ละพื้นที่ได้แร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จในเร็วๆนี้ นายเยี่ยม ยังเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการะยะสั้นในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนสร้างความเข้มแข็งและช่วยเหลือค่าของชีพของคนกรีดยางให้ดีขึ้น นอกจากนี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)ได้ดำเนินมาตรการระยะกลาง และระยะยาวเพื่อกระตุ้นราคายาง โดยเน้นให้มีการเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางภายในประเทศ เช่น โครงการส่งเสริมใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ โครงการถนนยางพาราซอยด์ซีเมนต์...

Stay connected

111FansLike
1,066FollowersFollow
13,122SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Block title

Latest article

สศก. แจงข้อมูลเอกภาพพืชเศรษฐกิจสำคัญภาคอีสาน

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562  ได้ให้การรับรองข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ...

จี้รัฐบาลใหม่ เร่งออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังดัชนีความเชื่อมั่นฯ ร่วง

ส.อ.ท. เผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 1,200 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ร้อยละ 26.5,37.8 และ 35.7 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลำดับ แบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ร้อยละ 36.4,...

STGT คว้ารางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2562

เมื่อเร็วๆ นี้ วิทย์นาถ สินเจริญกุล กรรมการ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาขน) ("STGT") เข้ารับมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2562 ในประเภทสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ รางวัลต่อเนื่อง 4 ปีขึ้นไป จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ณ...