การยางแห่งประเทศ เปิดรับสมัครเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2561 จัดอบรม 2 หลักสูตร เน้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง โดยนำนวัตกรรมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมาถ่ายทอดแก่ผู้เข้าอบรม เพื่อเพิ่มรายได้และทางเลือกในการประกอบอาชีพ

นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กล่าวว่า กิจกรรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดขึ้นโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจตอบรับเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดีมาตลอด เนื่องจากหลักสูตรนี้ เป็นการให้ความรู้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมไปต่อยอดในการทำธุรกิจแปรรูปยางเป็นสินค้าจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้าอบรมและกลุ่มสถาบันเกษตรกร ทั้งนี้ ยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาและส่งเสริมการนำผลผลิตยางที่มีในประเทศมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่หลากหลาย กระตุ้นให้เกิดการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น

นางณพรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2561 นี้ จัดการอบรมทั้งสิ้น 2 หลักสูตรประกอบด้วย หลักสูตรการผลิตและการใช้น้ำยางข้นชนิดครีม และหลักสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราจากน้ำยาง โดยแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร สามารถเข้ารับการอบรมใน หลักสูตรการผลิตและการใช้น้ำยางข้นชนิดครีม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 ม.ค. 61 และหลักสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราจากน้ำยาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ก.พ. 61 โดยเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบอรม นอกจากนี้ กลุ่มบุคคลทั่วไป สามารถเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการผลิตและใช้น้ำยางข้นชนิดครีม จัดอบรมระหว่างวันที่ 20-22 ก.พ. 61 และหลักสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราจากหมอนยางจากน้ำยาง จัดอบรมในระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ. 61 ทั้งนี้ กลุ่มบุคคลทั่วไป จะต้องชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 2,000 บาท/หลักสูตร

“ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมโครงการ “ถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี 2561” สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง โทร 02-9407391 e-mail : raot307@gmail.com” ผอ.ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กล่าวทิ้งท้าย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here