เปิดค่ายอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับโครงการ “ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์” (THAILAND SUPER CAMP) ถือเป็นความตั้งใจของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคม อาทิ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่ต้องการสร้างมายด์เซ็ทคุณธรรมเด็กไทย 5.0 ด้วยการปรับกระบวนทัศน์ทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และรับผิดชอบ หวังดึงเยาวชนออกจากหน้าจอมือถือช่วงปิดเทอม และสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้พร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ และมีคุณธรรม

ที่ผ่านมา ทางโครงการฯ ได้คัดเลือกเยาวชนรวม 120 คน จากผู้สมัครทั้งหมดทั่วประเทศ 600 คน ซึ่งเยาวชนทั้งหมด จะได้รับการอบรมผ่านกิจกรรม ที่ผสานเทคนิคการเรียนรู้สมัยใหม่ ที่เต็มไปด้วยความสนุกและสร้างสรรค์ พร้อมโจทย์ท้าทายให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติภารกิจเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม เป็นระยะเวลา 6 วัน ภายใต้แนวคิด “คุณธรรม 5.0” ซึ่งถือเป็นแก่นหลักของโครงการฯ

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สังคมบนโลกออนไลน์ส่วนใหญ่ นำเสนอบางแง่มุมด้านดีของตัวเอง สะท้อนสังคมที่เน้นค่านิยมทางวัตถุ ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้า เมื่อมีการเปรียบเทียบกับคนอื่น ดังนั้น การส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กเยาวชน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เข้มแข็ง สสส. จึงสนับสนุนโครงการไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์ เพื่อให้เด็กเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมคุณธรรมโดยออกแบบกิจกรรมในรูปแบบค่ายที่สนุกสนาน

ค่ายไทยแลนด์ซุปเปอร์แคมป์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อลดสถานการณ์เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมุ่งหวังร่วมกันในการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศ ให้เป็นคนเก่งและคนดีมีคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรม 5.0 ซึ่งประกอบด้วยวินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา และความรับผิดชอบ ซึ่งคุณธรรมเหล่านี้ จะส่งผลให้เกิดคนที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศในอนาคต จึงน่าจะเป็นค่ายตัวอย่างที่ดีต่อไปสำหรับเมืองไทย

ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี กล่าวว่า ความพิเศษของค่าย “ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์” คือ การมุ่งเน้นการพัฒนาอีคิวเพื่อสร้างมายด์เซ็ทคุณธรรม 5.0 ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จะมีโอกาสได้ผจญภัยไปกับความคิดของตัวเอง และทำกิจกรรมกลุ่มเรื่องรู้การเป็นผู้ให้ นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน อาทิ กิจกรรมสร้างเมืองคุณธรรม ECO KIDS 5.0 ศิลปะเปลี่ยนโลก และปฏิทินความดี 21 วัน ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่จะสอนให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้ พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม ผ่านหนังสือคู่มือคุณธรรม super book ซึ่งเยาวชนทุกคนจะได้รับจากการเข้าร่วมค่ายแห่งนี้

นอกจากนี้ ทางโครงการฯ ยังได้เปิดโอกาสให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาจิตอาสาที่มีพลังสร้างสรรค์อย่างเต็มเปี่ยมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในโครงการ “THAILAND SUPER CAMP – Train The Trainer” ซึ่งจะจัดอบรมกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้ดูแลเยาวชนในค่ายพร้อมเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมการจัดค่าย “THAILAND SUPER CAMP” เพื่อนำไปขยายผลจัดโครงการ “THAILAND SUPER SCHOOL” ในระดับภูมิภาค

จึงถือว่า ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์ จะช่วยสร้างเยาวชนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีสมรรถนะทางกาย มีจิตใจ และจิตสำนึกที่ดีงาม มีคุณธรรมในด้านความ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และรับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดการเรียนรู้ พร้อมสื่อสารไปยังครอบครัวและสังคม และเป็นตัวอย่างของเยาวชนต้นแบบ ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตั้งมั่นในความพอเพียงซื่อสัตย์และสุจริตต่อไป

ตัวอย่างเยาวชนที่เข้าร่วมค่าย ฯ เด็กหญิง ณัชทิพ ขุนหมื่น หรือน้องเคท จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมค่าย ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์ ซึ่งเป็นการอบรมในรูปแบบที่สนุกไม่น่าเบื่อ และยังได้เรียนรู้เรื่องคุณธรรม โดยเฉพาะเรื่องของวินัย เพราะหากรู้จักการสร้างวินัยในตัวเองแล้ว จะทำให้บริหารทั้งเวลาและกิจกรรมต่างในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นอีกเยอะ ซึ่งหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมสร้างนาฬิกาวินัย 5.0 “in time” แล้วทำให้มีเป้าหมายในการแบ่งเวลาที่ชัดเจน สามารถทำกิจกรรมอื่นๆ ที่มีประโยชน์นอกเหนือจากเล่นมือถือ ทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจในการที่เข้ามาช่วยงานบ้านต่างๆ ทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีค่าและสนุกในทุกๆ วัน

เด็กชายธนยศ สายมาลา หรือน้องพอล จากโรงเรียนอนุบาลผลประสาทวิทยา เล่าว่า นอกจากจะได้เพื่อนใหม่ในค่ายแล้ว ยังได้เรียนรู้ทักษะการเข้าสังคมโดยการทำกิจกรรมกลุ่ม และสร้างผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ซึ่งทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะฐานกิจกรรม “สร้างเมืองคุณธรรม 5.0” ที่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมในการวางแผนสร้างเมืองตามจินตนาการ ซึ่งจะมีวัสดุในการสร้างเมืองและเวลาที่จำกัด ทำให้ทุกคนในทีมต้องช่วยเหลือแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและแชร์สิ่งที่ตนเองถนัดเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สิ่งนี้เองทำให้ผมได้เรียนรู้ถึงความสามารถที่แตกต่างของเพื่อนๆ แต่ละคนที่มีความถนัดไม่เหมือนกัน แต่พอได้ร่วมกันทำงานเป็นทีม ทำให้สร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างดีและประสบความสำเร็จ

ค่าย “ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์” จัดขึ้นรุ่น ป.4-ป.6 วันที่ 8-13 ต.ค. 61 และ ม.1-ม.3 วันที่ 15-20 ต.ค 61 ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพวันวาน หนองจอก กรุงเทพฯ ติดตามรายละเอียดและชมฐานกิจกรรมคุณธรรม 5.0 ได้ทางเฟซบุ๊ก thailandsupercamp2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here