สมอ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC) จังหวัดฉะเชิงเทรา เฟส 1 สนามทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 คืบหน้า 80% คาดแล้วเสร็จ เปิดใช้ได้เดือนเมษายน 2562

นายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเดินทางไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (Automotive and Tyre Testing, Research and Innovation Center – ATTRIC) ว่า หลังจากที่ สมอ. ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ทดสอบฯ ไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา ขณะนี้ศูนย์ทดสอบฯ อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างสนามทดสอบและอาคารของศูนย์ทดสอบฯ ซึ่งโครงการมีแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ส่วนทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 ประกอบด้วยสนามทดสอบยางล้อและเครื่องมือทดสอบตามมาตรฐาน UN R117 ทดสอบรายการเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน (Noise) การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก (Wet Grip) และความต้านทานการหมุน (Rolling Resistance) ของยางล้อ จะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการทดสอบได้ในเดือนเมษายน 2562 สำหรับอาคารสำนักงานและระบบสาธารณูปโภค จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมิถุนายน 2562

ระยะที่ 2 ส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วน ประกอบด้วยสนามทดสอบกลางแจ้ง 5 สนาม คือ 1) สนามทดสอบสมรรถนะยานยนต์ (Long Distance and High Speed) 2) สนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) 3) สนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake) 4) สนามทดสอบเชิงพลวัต (Dynamic Platform) และ 5) สนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง (Skid-Pad) ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบ คาดจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2564

ศูนย์ทดสอบยานยนต์ฯแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางล้อในประเทศ ส่งเสริมการส่งออก และดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา ซึ่งจะเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ยางพาราในประเทศ ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 6 ล้านคน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศเป้าหมายของการลงทุน เอื้อให้เกิดการลงทุนในการวิจัยพัฒนาทดสอบสมรรถนะยานยนต์ต้นแบบ และชิ้นส่วนยานยนต์ต้นแบบ ตามเป้าหมายที่สำคัญของอุตสาหกรรม S-Curve ในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EASTERN ECONOMIC CORRIDOR : EEC) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ผู้ประกอบการไทย และผู้ลงทุน ในการพัฒนากิจการยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์และยางล้อของไทยให้เป็น Hub ของเอเชีย

ติดตามข่าวสารข้อมูลยางและพลาสติก เพิ่มเติมที่ www.rubberplasmedia.com, www.rubbmag.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here