สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หน่วยงานอุดมศึกษา และหน่วยงานนอกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวม 58 หน่วยงาน ร่วมสตาร์ทระบบงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตอบโจทย์ความต้องการภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

เมื่อเร็วๆนี้  ณ ห้องประชุม สกสว. อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน การเริ่มระบบงบประมาณ ววน. โดยความร่วมมือระหว่าง สกสว. และ 58 หน่วยงานเพื่อแถลงความร่วมมือเริ่มต้นการทำงานของ ระบบงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)” อันเป็นการแสดงพันธสัญญาเบื้องต้นระหว่าง สกสว. และ 58 หน่วยงาน ในการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  เปิดเผยข้อมูลว่า  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2563 ได้ระบุให้มีการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ไปยังหน่วยงานในระบบ ววน. ผ่านกองทุนส่งเสริม ววน. ให้กับแผนงานและหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการปัจจุบันคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ กสว. ได้พิจารณาอนุมัติให้ สกสว. จัดสรรงบประมาณวิจัยแผนงานปกติ (Non- Flagship Program) ประจำปีงบประมาณ 2563 ไปยัง หน่วยงานส่วนอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 36 แห่ง มหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 7 แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง หน่วยบริหารจัดการทุน ได้แก่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หน่วยงานส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานภายนอกกระทรวง อว. 1 แห่งได้แก่ กรมอนามัย รวมทั้งสิ้น 58 หน่วยงาน เป็นจำนวนเงิน 4,170.78 ล้านบาท

ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงความพร้อมในการขับเคลื่อนงบประมาณในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และการจัดสรรงบประมาณวิจัยภายใต้แผนงานปกติเพื่อส่งงบประมาณตรงไปยังภาคีเครือข่ายในระบบ ววน. ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ยังเป็นไปเพื่อสร้างการรับรู้ว่า ปัจจุบันประเทศไทย มีระบบงบประมาณวิจัยใหม่ ซึ่งจัดสรรผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับแผนและนโยบายการวิจัย ตามยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (.. 2560 – 2579)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here