กยท. ลงนาม MOU ทางธุรกิจร่วม บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด ในงานสัมมนา “การบริหารจัดการน้ำยางสด” ณ โรงแรม เอส. 22 .เมือง จ.สุราษฎร์ธานี มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการน้ำยางสด สร้างมูลค่าเพิ่มด้านราคาให้ชาวสวนยางสุราษฎร์ธานี

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง กยท. โดยตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด ว่า ความร่วมมือทางธุรกิจในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำยางสดนี้ จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มด้านราคา ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่รวบรวมน้ำยางสดที่มีคุณภาพดีจากสมาชิกของตลาดกลาง และขายน้ำยางให้แก่บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผู้รับซื้อน้ำยางสดที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ คาดว่าจะมีบริษัทอื่น ๆ เข้าร่วมโครงการฯ อีกจำนวนมาก โดยอีกสิ่งสำคัญ คือ ความสม่ำเสมอของผลผลิตทั้งคุณภาพและปริมาณสามารถทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้รับซื้อยางได้

นายณกรณ์ เพิ่มเติมว่า การบริหารจัดการน้ำยางสด ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมาก หากมีการบริหารจัดการที่ดีจะทำให้ระดับราคายางเกิดเสถียรภาพ โดยยางพาราเป็นพืชที่มีผลผลิตออกทั้งปี แต่มีปริมาณผลผลิตมีมากน้อยต่างไปตามฤดูกาล ดังนั้น จำเป็นต้องมีการบริหารความสมดุลระหว่างปริมาณยางและปริมาณความต้องการของโรงงานให้เหมาะสมกัน โครงการบริหารจัดการน้ำยางของตลาดกลางยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี จึงเป็นโครงการนำร่องก่อนที่จะดำเนินการต่อไปในทุกๆ ตลาด ของ กยท. ตามนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

​ด้าน นายพงศ์นเรศ วนสุวรรณกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทจะให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและให้การสนับสนุนการรับซื้อน้ำยางสดจากการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งความร่วมมือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย คือทั้งผู้ผลิต ได้แก่ เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ซื้อ ได้แก่ โรงงานบริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด ที่รับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกรชาวสวนยาง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here