เศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2021 ยังคงมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สะท้อนจากตัวเลข Global PMI ขยายตัวจากเดือนท่ีผ่านมาสู่ระดับ 55.0 จุด ขยายตัวทั้งด้าน การผลิต คำสั่งซื้อสินค้าใหม่ การจ้างงาน และราคาวัตถุดิบ รวมถึง ประเทศท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ อาทิ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่นกลุ่มยุโรป และกลุ่มอาเซียน ยังคงมีค่าดัชนี PMI สูงกว่า 50 จุด สัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าวเป็นปัจจัยหลักเข้าหนุน ราคาน้ำมันดิบให้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนนี้ ราคาน้ำมันดิบมีค่าเฉลี่ยที่ 65.2 USD/Barrel (+6.9% MoM)

อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก 3 ยังเป็นแรงกดดันให้เกิดความผันผวนของราคาน้ำมันดิบได้ สำหรับภาพรวมราคาเม็ดพลาสติก หลังจากท่ีย่อตัวไปเมื่อเดือนท่ี ผ่านมา ได้กลับมาลอยตัวสูงในเดือนน้ีจากความต้องการท่ีกลับมา ในตลาดอาเซียนและจีนเป็นสาคัญ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ขยายตัวในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งเม็ดพลาสติก (+13.2% MoM) บรรจุภัณฑ์พลาสติก (+9.7% MoM) สินค้าพลาสติกกึ่งสาเร็จรูป (+9.8% MoM) และสินค้าพลาสติกอทาน (+9.4% MoM) จำพวก เครื้องานใช้บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์พลาสติกในห้องน้า การผลิต ท่ีเพิ่มขึ้นดังกล่าวน้ันเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในตลาด

ประเทศคู่ค้าเป็นสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มเม็ดพลาสติกที่อาจต้องเร่ง การผลิตเพิ่มเติมเนื่องจากระดับสินค้าคงคลังลดลงต่อเนื่อง ในขณะที่ความต้องการในตลาดส่งออกยังคงอยู่ในระดับสูง

การส่งออกเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก ไตรมาสที่ 1/2021 มูลค่าขยายตัวต่อเนื่องทั้ง 2 กลุ่มในอัตรา +29.1% YoY และ +4.8% YoY ตามลำดับ โดยมูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติกที่เพิ่มข้ึนน้ัน ยังคงได้รับแรงหนุนจากราคาท่ีลอยตัวในระดับสูง รวมถึงความต้องการท่ีขยายตัวต่อเนื่องในตลาดปลายทางสะท้อนจากปริมาณการส่งออกในไตรมาส 1/2021 ที่ขยายตัวถึง +25.6% YoY ทางด้านการขยายตัวของการส่งออกในผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีกล่าวไป ได้รับแรงหนุนชัดเจนจากการฟื้นตัวของ อุตสาหกรรมการปลายทางในกลุ่มยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และ การก่อสร้าง เป็นหลัก

แม้ภาพรวมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยในไตรมาส 1/2021 แนวโน้มดูสดใสกว่าปีที่ผ่านมา แต่การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก 3 ภายในประเทศท่ีเริ่มเห็นความรุนแรงชัดเจนในเดือนเมษายน 2021 จะเป็นอีกปัจจัยท่ีอาจมีผลโดยตรงต่อภาคการผลิต และการค้าของอุตสาหกรรมพลาสติกต่อไป ทั้งนี้ ต้องพิจารณาการ ปรับตัวของผู้ประกอบการ รวมถึงความเข้มข้นของมาตรการ ป้องกันของภาครัฐต่อไปร่วมด้วย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here