เศรษฐกิจโลกยังคงขยายตัวต่อเนื่องในทุกมิติท้ังการผลิต คำสั่งซื้อสินค้าใหม่ การจ้างงาน และราคาวัตถุดิบ ส่งผลให้ดัชนี PMI โลกเดือนเมษายน ขยายตัวจากเดือนที่ผ่านมา +1.5% MoM สู่ระดับ 55.8 จุดPMI ในกลุ่มพื้นท่ีสำคัญทางเศรษฐกิจ อาทิ ทวีปยุโรป อาเซียน สหรัฐฯ จีน ยังคงขยายตัวตามทิศทางโลกด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุน้ีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยังคงเป็นแรงหนุน ความเช่ือมั่นด้านการขยายตัวของการอุปโภคและบริโภคในอนาคตต่อไป

อย่างไรก็ตาม แม้ทิศทางเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัว หากแต่ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในเดือนนี้ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย จากเดือนที่ผ่านมาในอัตรา -2.2% MoM คงระดับราคาเฉลี่ยที่ 63.8 USD/Barrel โดยมีแรงกดดันด้านการเพิ่มขึ้นของตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในหลายพื้นท่ีโดยเฉพาะอินเดียและการปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบของกลุ่ม OPEC และประเทศพันธมิตรเป็นหลัก ทางด้านราคาเม็ดพลาสติกยังคงลอยตัวในระดับสูง เนื่องจากตลาดยังเผชิญกับภาวะอุปทานตึงตัว และผู้ผลิตยังเดินกำลังการผลิตเพื่อป้อนตลาดอย่างต่อเนื่อง

ด้านการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ภาพรวมชะลอตัวลงจากเดือนท่ีผ่านมาทั้งกลุ่มเม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติกจากการหยุดทำงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และคาดว่าระดับการผลิต มีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนตามปัจจัยฤดูกาลและจะกลับมาขยายการผลิตต่อในช่วงกลางไตรมาสท่ี 3 แต่ท้ังน้ีจะต้องพิจารณาระดับสินค้าคงคลังและความต้องการของตลาดท้ังภายใน และภายนอกประเทศท่ีอาจไม่ปกติจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ร่วมด้วย

สำหรับภาคการค้าในเดือนนี้ มีสัญญาณชะลอตัวจากเดือนท่ีผ่านมาท้ังตลาดภายในและภายนอกประเทศอย่างชัดเจนจาก มูลค่าการนำเข้าและส่งออกที่ลดลงของทั้งเม็ดและผลิตภัณฑ์ พลาสติก สำหรับตลาดส่งออกน้ัน ภาพรวมมูลค่าการส่งออกลดลง จากเดือนที่ผ่านมาประเทศคู่ค้าท่ีสำคัญอย่างจีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่นและประเทศในกลุ่มอาเซียน แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาการส่งออกสะสม 4 เดือนแรกเทียบกับปีที่ผ่านมามูลค่าการส่งออกยังคงขยายตัวค่อนข้างมากทั้งในกลุ่มเม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก

การอ่อนตัวของตัวเลขต่างๆในเดือนน้ีเทียบกับเดือนท่ีผ่านมา คาดว่าเกิดจากปัจจัยฤดูกาลมากกว่าปัจจัยการแพร่ระบาดระลอกท่ี 3 ของ COVID-19 ซึ่งการผลิตจะค่อยๆ ฟื้นตัวไปตามวงรอบฤดูกาลอย่างเป็นปกติต่อไป แต่ทั้งนี้ หากการระบาดของ COVID-19 ยังคงยืดเยื้อเป็นเวลานานเท่าไหร่ ความเสี่ยงด้านการประกอบกิจการจะยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น จึงควรทบทวนและ วางแผนอย่างการประกอบการอย่างรัดกุมต่อไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here