บรรยากาศทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะฟื้นตัวได้ดีในช่วงเทศกาลปลายปี2021 กลับถูกสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19 สายพันธุ์Omicron กดดันทำให้ตัวเลขที่สะท้อนทิศทางเศรษฐกิจโลกในภาพรวมของเดือนธันวาคม2021 ท่ีผ่านมายังคงทรงตัวต่อเนื่องต้ังแต่ช่วงกลางไตรมาส4/2021 อย่างไรก็ตามทิศทางเศรษฐกิจไทยที่พิจารณาจากPMI ยังคงสะท้อนภาวะในเชิงบวกที่ค่าPMI ของไทยยังคงยืนเหนือเส้น50 จุดที่ระดับ50.6 จุดนอกจากนี้ภาคการบริโภคในประเทศมีความเชื่อมั่นมากขึ้นจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ขยายตัวจากเดือนท่ีผ่านมาสู่ระดับ46.2 จุดในเดือนนี้

สำหรับความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบโลกยังคงลอยตัวในระดับสูงแต่มีแนวโน้มถูกกดดันจากการคาดการณ์ระดับอุปทานท่ีมีโอกาสล้นตลาดจากแรงกดดันของCOVID-19 ที่อาจจะทำให้Demand ภาคการบริโภคชะลอตัวลงในช่วงต้นปี2022 ประกอบกับกลุ่มOPEC+ ยังคงปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบเข้าสู่ตลาดโลกอย่างต่อเนื่องทางด้านราคาเม็ดพลาสติกโลกระดับราคายังคงลอยตัวสูงอยู่หากแต่ในเดือนธันวาคมนี้เร่ิมมีการปรับลดลงของราคาเม็ดพลาสติกในบางรายการทิศทางราคาในต้นปี2022 ตลาดยังคงมองว่าระดับราคาอาจมีแนวโน้มอ่อนตัวจากอุปสงค์ที่ชะลอตัวต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสท่ี4/2021

ทิศทางการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกไทยในเดือนธันวาคม2021ในหมวดสินค้าเม็ดพลาสติกระดับการผลิตสินค้าคงคลังและการจำหน่ายภายในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะที่ทิศทางการผลิตในหมวดผลิตภัณฑ์พลาสติกภาพรวมชะลอตัวลงตามทิศทางอุปสงค์ในตลาดที่ชะลอตัวลงต่อเนื่องเช่นกันสาหรับด้านการส่งออกเดือนธันวาคม2021 เม็ดพลาสติกมีมูลค่าการส่งออกหดตัวจากเดือนที่ผ่านมา-4.7% MoM เป็นผลจากการส่งออกไปยังตลาดจีนลดลงสูงถึง-58.0% MoM แต่ตลาดอาเซียนยังคงขยายตัวได้จากเดือนที่ผ่านมา+11.8% MoM สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกมูลค่าการส่งออกชะลอตัวเช่นกันในอัตรา-0.9% MoM จากการส่งออกท่ีลดลงในตลาดสหรัฐฯที่หดตัว-10.8% MoM อย่างไรก็ตามคาดการณ์ทิศทางการส่งออกในต้นปี2022 มูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติกอาจมีทิศทางขยายตัวและหดตัวสลับกันไปจากทิศทางอุปสงค์ของวัตถุดิบในตลาดท่ียังไม่ชัดเจนในขณะท่ีคาดการณ์การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกอาจมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามทิศทางอุตสาหกรรมปลายทางที่ยังคงมีสัญญาณขยายตัวต่อเนื่อง

คาดการณ์แนวโน้มภาพรวมปี2022 ทิศทางเศรษฐกิจโลกยังคงสามารถเติบโตได้ภายใต้ข้อจากัดการแพร่ระบาดของCOVID-19 เป็นประเด็นหลักสำหรับภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยภาครัฐยังคงมีมุมมองเชิงบวกเช่นกันทำให้คาดว่าผลกระทบจากCOVID-19 สายพันธ์ุOmicron ในคร้ังนี้อาจไม่ส่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจมากเท่าการแพร่ระบาดในรอบที่ผ่านมาอันจะเป็นสัญญาณที่ดีที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องในปี2022 ต่อไป

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here