12 มีนาคม 2565 – นายอลงกรณ์  พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดา สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง  โดยมี นายถาวร  ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง  นางสาวนฤมล  สงวนวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา เข้าร่วมพิธีครั้งนี้

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน ให้ความสำคัญกับการศึกษาของประเทศเป็นอย่างยิ่ง  และพร้อมเสมอที่จะให้การสนับด้านการศึกษา  โดยเฉพาะการศึกษาของบุตรธิดาของสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ เพราะที่ผ่านมา ก็ให้การสนับสนุนการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของหน่วยงานต่าง ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

ในปีการศึกษานี้ มีบุตรธิดาของสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาตรี จำนวน 52 ทุนๆละ 5,000 บาท โดยทุนทั้งหมด ได้รับการสนับสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและเอกชน  ดังนี้ 1.การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด 3.บริษัท ฟอร์ดประเทศไทย จำกัด 4.บริษัท เบทาโกร จำกัด 5. กรมชลประทาน 6.สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิค APSA 7.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 8.บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 9.สมาคมอารักขาพืชไทย 10.สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช) 11.กรมประมง 12.บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด 13.บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด 14.คุณอรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล 15.บริษัท THCG GROUP จำกัด 16.นายสาโรช บุญแสง 17.ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล 18.นายณกรณ์  ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 19.กรมส่งเสริมการเกษตร 20.สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 21.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 22.กรมวิชาการเกษตร 23.กรมการข้าว 24.กรมส่งเสริมสหกรณ์ 25.นายเอนก สีเขียวสด 26.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 27.บริษัท โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ เวิลด์วายด์ 28.นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 29.มหาวิทยาลัยรังสิต

นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม และของชำร่วยจาก 1.บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด CPF 2.เครือเจริญโภคภัณฑ์ 3.บริษัท เบทาโกร จำกัด 4.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด 5.บริษัท สยามคูโบต้า คอปอเรชั่น จำกัด 6.นางหนึ่งฤทัย แพรสีทอง (ลูกชิ้นหล่มเก่า7.บริษัท เป๊ปซี่โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด 8.พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ก่อนหน้านี้ในช่วงเช้า สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ยังได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งมีสมาชิกร่วมประชุมทั้งระบบออนไซต์ 47 ท่าน และออนไลน์ 16 ท่าน และมีมติ ดังนี้

1.สมาชิกเห็นชอบให้เพิ่มค่าบำรุงสมาคมฯของสมาชิกจาก 100 บาทเป็น 300 บาทเพื่อให้เป็นอัตราเดียวกับสมาคมนักข่าวประเทศไทย โดยค่าบำรุงสมาคมฯที่เพิ่มนี้จะนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในส่วนของการรักษาพยาบาลและการทำประกันภัยหมู่

2.มีมติให้คณะกรรมการขยายเวลาการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2565 ไปอีก 6 เดือน เพื่อให้ปิดรอบบัญชีลงตัว และให้รอบการเลือกตั้งไปบรรจบในเดือนมีนาคม 2566 ตามเดิมก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

3.มีมติให้คณะกรรมการสมารถนำเงินสนับสนุนทุนการศึกษาที่ปกติจะฝากไว้ในธนาคาร  ไปลงทุนในหน่วยลงทุนที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเช่น สลากออมสิน  สลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  หรือสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ต่อไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here