บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (เซ็นทรัลแล็บไทย) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อผลักดันกระบวนการ พัฒนาขีดความสามารถด้านการทดสอบและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการวิจัย ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนางานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อประชาชน โดยตั้งแผนดำเนินงานระยะยาวร่วมกัน 3 ปี

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ มีเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ มีแมลงศัตรูพืชเพิ่ม และทนทานต่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมากขึ้น ทำให้มีการใช้สารเคมีในปริมาณที่มากและหลากหลายขึ้น เพื่อให้ได้ผลผลิตและปริมาณตามความต้องการของประชากร ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีลงสู่ห่วงโซ่อาหาร รวมถึงแหล่งน้ำตามธรรมชาติภายใต้ภารกิจกรมอนามัยในการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร การจัดการคุณภาพ  น้ำบริโภค การวิเคราะห์วิจัยการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในอาหารและน้ำ การจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐาน  การสุขาภิบาลอาหาร และการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศไทย

ทั้งนี้ กรมอนามัย และและบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ได้กำหนดแผนดำเนินงาน        ระยะยาวร่วมกัน 3 ปีนับจากนี้ อาทิ 1) การตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและการวิเคราะห์วิจัยการปนเปื้อนของสารเคมี    กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในน้ำฝน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้น้ำฝนเป็นแหล่งน้ำทางเลือก  รองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำดิบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 2) การเฝ้าระวังสาร THC (Tetrahydrocannabinol)  และ สาร CBD (Cannabidiol) ในอาหารปรุงสำเร็จที่มีการใช้กัญชาเป็นส่วนผสม 3) การเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหาร Street food 4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการยกระดับทางห้องปฏิบัติการ เช่น การทำมาตรฐาน ISO   การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing) และ Technology การวิจัย จัดทำเครื่องมือ   และการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และ 5) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหน่วยจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัย เป็นต้น ถือเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการยกระดับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ทันยุค ทันเหตุการณ์ รวมถึงรอบรับเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ด้าน นายชาคริต เทียบเธียร์รัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ด้วยศักยภาพของเซ็นทรัลแล็บไทย ในฐานะห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรองรับความสามารถมาตรฐานระดับสากลISO/IEC 17025 พร้อมเดินหน้าทำงานร่วมกับกรมอนามัย ในกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถด้านการทดสอบและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการวิจัยและพัฒนางานด้านวิชาการ ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง 2 หน่วยงานได้เดินหน้าโครงการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา เพื่อพัฒนาระบบรับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ระบบรับรองประปาหมู่บ้านสะอาด และพัฒนาแผนการจัดการน้ำสะอาด (WSP), โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีของประเทศไทย  (Kick off Street Food Thailand) เพื่อให้อาหารริมบาทวิถีของประเทศไทยมีความสะอาด ถูกสุขอนามัยสากล, หลักสูตรมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร และ ผู้ประกอบการอาหาร เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้บริการด้านอาหารในทุกระดับ รวมถึงงานด้านวิชาการ ซึ่งตลอดระยะเวลาของการทำงานที่ผ่านมา เซ็นทรัลแล็บไทย ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาขีดความสามารถการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อรอบรับกับข้อบังคับภาครัฐฯ ข้อบังคับของประเทศคู่ค้า รวมถึงความต้องการใหม่ๆของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การตรวจผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดสำคัญจากกัญชงกัญชา เป็นต้น

ขณะที่ นายอารยะ โรจนวณิชชากร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงประกาศกรมอนามัย เรื่องการกำหนดหัวข้อวิชา การใช้กัญชา กัญชง ในการทำหรือประกอบ/ปรุงอาหารที่ปลอดภัย ตามประกาศกรมอนามัย ปี 2565 ในหลักสูตรการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารนั้น  ขณะนี้ทางกรมอนามัยได้เตรียมพร้อมในการทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยเน้นให้ความรู้ในทุกมิติเพราะเรื่องผลิตภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมจากกัญชา กัญชงยังเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้องค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here