นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กรมวิชาการเกษตรให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพระดับสูงทางการเกษตร ร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างปลอดภัย สู่เป้าหมายความมั่นคงด้านอาหารในปี 2573 ตามนโยบายของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้เน้นย้ำนโยบายความมั่นคงอาหาร นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ความปลอดภัยทางอาหาร การค้าระหว่างประเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน

ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ สู่การเป็นผู้นำการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักเขตร้อนคุณภาพสูงของโลก (World Leader of Tropical Seeds)  รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบศัตรูพืช (Seed Test Lab Accreditation Certification)  โดยดึงสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร (Certified Laboratory) สู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการเติบโตของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์อย่างยั่งยืน สนับสนุนเป้าหมายการส่งออกเมล็ดพันธุ์ ให้มีมูลค่ามากกว่า 15,000 ล้านบาท/ปี

กรมวิชาการเกษตร ได้ใช้นโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในแบบตลาดนำการวิจัยและตลาดนำการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงสำหรับเกษตรกร อีกหนึ่งของแผนการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรคือ การผลักดันการรับรองห้องปฏิบัติการตรวจสอบศัตรูพืชของบริษัทเอกชน ในการอำนวยความสะดวกในการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช เพื่อยืนยันว่าพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชที่ส่งออกจากประเทศไทยปราศจากศัตรูพืชและโรค และเป็นไปตามข้อกำหนดการนำเข้าของประเทศ/ภูมิภาคที่นำเข้า

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า  กรมวิชาการเกษตรได้ออกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งต่อ (ฉบับที่ 3) .. 2565 มีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินความสามารถในการตรวจสอบศัตรูพืชของห้องปฏิบัติการ ซึ่งขณะนี้มีห้องปฏิบัติการภาคเอกชนที่ผ่านการยอมรับความสามารถในการตรวจสอบศัตรูพืชโดยกรมวิชาการเกษตรและออกหนังสือรับรองให้แล้ว 2 บริษัท คือ ห้องปฏิบัติการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด และห้องปฏิบัติการ บริษัท ซีด เทสท์ แล็บส์เอเชีย จำกัด  โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับความสามารถจะดำเนินการตรวจสอบศัตรูพืชตามขอบข่ายที่กำหนด เพื่อใช้ประกอบการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งต่อ

ทั้งนี้วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ กรมวิชาการเกษตรได้มอบใบประกาศให้กับ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด  และห้องปฏิบัติการ บริษัท ซีด เทสท์ แล็บส์ เอเชีย จำกัด  ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการภาคเอกชนที่ผ่านการยอมรับความสามารถในการตรวจสอบสอบศัตรูพืชโดยกรมวิชาการเกษตรแล้ว  และขณะนี้มีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินความสามารถในการตรวจสอบศัตรูพืชซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ (audit) อีก 2 บริษัท คือ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และบริษัท เจียไต๋จำกัด รวมทั้งมียื่นมาเพิ่ม 1 บริษัท คือ บริษัท เอชเอ็ม.โคลส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งกรมวิชาการเกษตรพร้อมที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ สู่การเป็นผู้นำการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักเขตร้อนคุณภาพสูงของโลก (World Leader of Tropical Seeds)  รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบศัตรูพืช(Seed Test Lab Accreditation Certification)”  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าว

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here