22 .. 2566 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท.ได้รับเกียรติเป็นผู้กล่าวคำต้อนรับตัวแทนจากประเทศสมาชิกสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (IRRDB) ภายในงาน “Symposium on Manufacturing of Rubber Products: Opportunities and Challenges for NR” โรงแรมรามาการ์เด้นส์ หลักสี่ มุ่งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านงานวิจัยระหว่างประเทศ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางปลายน้ำ พร้อมรับความต้องการผู้บริโภคยางทั่วโลก

นายณกรณ์ กล่าวว่า จากการขยายตัวของความต้องการในอุตสาหกรรมยางพาราอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการผลิตยางล้อรถ ชิ้นส่วนยานยนต์ ถุงมือยาง ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ตลอดจนการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางที่คาดว่าจะกลับมาขยายตัว จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เติบโตหลังการระบาดของ Covid-19 คลี่คลายลง จึงเป็นโอกาสดีที่จะสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่อุตสาหกรรมยางพารา เพื่อเตรียมพร้อมรับการขยายตัวของความต้องการยางพาราโลก จึงจัดงานนี้ขึ้นเป็นเวทีระดมผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยผลิตภัณฑ์ยางในส่วนปลายน้ำ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จากสมาชิก IRRDB ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ด้านงานศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ คณะผู้แทน และผู้ที่มีความสนใจ เร่งสร้างความเข้มแข็งในงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมด้านยาง และการลงทุนผลิตภัณฑ์ยางปลายน้ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติให้สูงขึ้น สร้างความได้เปรียบในตลาดยางโลกที่กำลังขยายตัว ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความต้องการในการนำนวัตกรรมอุตสาหกรรมปลายน้ำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผลักดันให้อุตสาหกรรมพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาครั้งนี้ มีการนำเสนอและบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ได้แก่ การพัฒนาอุตสาหกรรมปลายน้ำ แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมถึงหารือเร่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาดูงานโรงงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาง รวมถึงฝ่ายอุตสาหกรรมยาง ของ กยท. ด้วย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here