ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว .เกษตรศาสตร์ และไบโอเทค สวทช. ขอเชิญนักวิจัยด้านข้าวภาครัฐและเอกชน หน่วยงานให้ทุน สถานทูต สถาบันการศึกษา เกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ส่งออกข้าวไทย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Conference/Workshop on Rice Climate Mitigation and Adaptation หรือการบรรเทาและปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศของข้าว ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 – 16.30 . ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมความยั่งยืนของการผลิตข้าว ภายในงานพบกับการบรรยายของนักวิจัยระดับโลก ที่ทำงานวิจัยด้านข้าวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการอภิปรายกลุ่มเพื่อระดมสมองแก้ปัญหาด้านข้าวในหลากหลายมุมมอง โดยเฉพาะในเรื่องข้าวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน ลดการใช้น้ำ พร้อมเทคนิคที่สามารถทำได้ในเวลาอันใกล้และแนวทางในอนาคต งานจัดขึ้นในรูปแบบออนไซต์เท่านั้นและประชุมเป็นภาษาอังกฤษตลอดงาน ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://dna.kps.ku.ac.th/workshop หรือสแกน QR code ตามที่ปรากฏในโปสเตอร์ รับจำนวนจำกัด ภายใน 15 มีนาคม ศกนี้เท่านั้น

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here