3 เมษายน 2566 – สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และกลุ่มสื่อ New Media ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์มอบทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าวแก่บุตรธิดาของสมาชิกองค์กรสื่อต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จำนวน 100 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวม 1,000,000 บาท ประกอบด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จำนวน 30 ทุน สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จำนวน 21 ทุน  สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จำนวน 21 ทุน สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯจำนวน 16 ทุน และกลุ่มสื่อ New Media จำนวน 12 ทุน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา และเพื่อปลูกฝังความกตัญญูแก่เด็กและเยาวชนไทย โดยคัดเลือกผ่านการทำคลิป TikTok สื่อสารเรื่องราวกตัญญู ทำได้ทุกวันโดยมีนายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาฯแก่ยุวชนครอบครัวคนข่าว ผ่าน 4 สมาคมองค์กรสื่อฯได้แก่ นางสาวนรินี เรืองหนู นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นางสาวดวงพร อุดมทิพย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ นายภิญโญ แพงไธสง นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรเเห่งประเทศไทย นายศักดิ์ชัย พฤฒิภัค กรรมการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยมีผู้บริหารระดับสูง เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ร่วมด้วย อาทิ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์  นางพรรณินี นันทพาณิช ผู้บริหารด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คุณเทียนชัย จูพัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ นางเอื้อมพร สิงหกาญจน์  ผู้จัดการทั่วไป  สำนักบริหารการสื่อสารองค์กร บมจ. ซีพี ออลล์ นางสาวกนกรัตน์ จุฑานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) นางสาวชัญญรัช พีราวัชร ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด เป็นต้น และบุตรธิดาของครอบครัวคนข่าวผู้ได้รับทุนจำนวน 100 คน พร้อมด้วยครอบครัวร่วมงานอย่างคับคั่ง ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 ทรูดิจิทัล พาร์ค

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน สื่อมวลชนเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ  และเป็นเหมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ของสังคมไทย ด้วยเพราะมีหน้าที่และมีความสำคัญในการให้ข่าวสารข้อมูลเรื่องราวและความรู้ที่ทันโลก ให้การศึกษา ให้ข้อเท็จจริงต่าง สำหรับทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าวถือเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรธิดาของครอบครัวคนข่าวซึ่งถือเป็นผู้ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศ การให้ทุนการศึกษาจะไปเป็นค่าใช้จ่ายที่ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวคนข่าว และยังเป็นการปลูกฝังเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้มียึดมั่นในความกตัญญู สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ 3 ประธานเครือฯ ได้แก่ ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ท่านประธานกรรมการสุภกิต เจียรวนนท์ และท่านประธานคณะผู้บริหารศุภชัย เจียรวนนท์ ที่ยึดมั่นและเชื่อในคุณค่าความกตัญญู”  ซึ่งถือเป็นความพิเศษของทุนการศึกษานี้ ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนการศึกษานี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปลูกฝังความกตัญญูแก่สังคมไทยผ่านพลังของคนรุ่นใหม่ เช่น ความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณถือเป็นรากฐานสำคัญในการส่งต่อความดีช่วยเหลือคนรอบข้างโดยไม่หวังผลตอบแทน ไปจนถึงความกตัญญูต่อแผ่นดินภูมิใจในความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การมอบทุนการศึกษาร่วมกับ 4 สมาคมสื่อฯ ในครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นส่งเสริมค่านิยมความกตัญญู พร้อมกับการร้อยเรียงความดีสู่สังคมในวงกว้างมากขึ้น

นางสาวนรินี เรืองหนู นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมนักข่าวฯ พร้อมด้วยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจฯ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และกลุ่มสื่อ New Media ได้ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินโครงการทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรธิดาของสื่อมวลชน ที่สำคัญเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวคนข่าวพร้อมส่งเสริมปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีค่านิยมแห่งความกตัญญู ด้วยการคัดเลือกคลิป TikTok สื่อสารเรื่องราวกตัญญู ทำได้ทุกวันโดยเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่มีเยาวชนคนรุ่นใหม่จากครอบครัวคนข่าวในทุกระดับชั้นเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมส่งคลิป TikTok และนำเสนอมุมมองแนวคิดความกตัญญูในหลายมิติ ทั้งความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณ การช่วยเหลือคนรอบข้างโดยไม่หวังผลตอบแทน ไปจนถึงความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

เครือข่ายสมาคมสื่อฯ มีความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับพันธมิตรในวงการสื่อมวลชนและเครือซีพีปลูกฝังค่านิยมความกตัญญูผ่านคนรุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเครือข่ายสมาคมสื่อฯ พร้อมร่วมมือสื่อสารผลักดันแนวคิดความกตัญญู ให้เกิดความตระหนักรู้ในวงกว้างของสังคมไทยต่อไป ขอขอบคุณเครือซีพีที่ให้ความสำคัญกับด้านการศึกษาและส่งเสริมความกตัญญูนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าว

นางสาวดวงพร อุดมทิพย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ กล่าวว่า ขอขอบคุณเครือซีพีที่สนับสนุนทุนบุตรสื่อมวลชนโดยในปีนี้ในส่วนของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจได้รับทุน 21 ทุน ทุนนี้เป็นการสร้างโอกาสและเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกทั้ง 4 สมาคมฯ เชื่อว่าทุนนี้จะมีส่วนช่วยลดภาระค่าครองชีพของสื่อมวลชนในปัจจุบัน พร้อมส่งเสริมค่านิยมความกตัญญู ภายใต้แนวคิดกตัญญูทำได้ทุกวันนั้นเป็นเรื่องที่เราสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ทุกวัน รวมถึงความกตัญญูต่อประเทศชาติและแผ่นดินไทย

นางสาวเกศทิพย์ สุวรรณฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา ในฐานะผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา กล่าวว่า ความกตัญญู เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่คนรุ่นใหม่จะต้องให้ความสำคัญตั้งแต่กตัญญูต่อพ่อแม่ ด้วยการตั้งใจเรียน การได้ทุนการศึกษาไปในครั้งนี้เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านได้อย่างมาก นอกจากจะไว้เป็นทุนการศึกษาแล้วจะนำส่วนที่เหลือไปซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้น จะได้นำความรู้มาสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติ

ขณะที่ ..พิชาริณีย์ ฉัตรสุริยาวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจอย่างมากที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ทุนในการเรียน โดยจะนำความรู้ได้ไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่น ในสังคม เพราะความกตัญญูคือการสำนึกรู้บุญคุณคน จะนำความรู้ สร้างความดีตอบแทนพ่อแม่ ผู้ที่มีบุญคุณ และประเทศต่อไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here