ดย นายศตพร สภานุชาต สถาบันพลาสติก

ตัวเลขทางเศรษฐกิจในเดือนพฤศจิกายน 2020 เครื่องชี้ทิศทางเศรษฐกิจ ยังคงสะท้อนภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อโลก (Global PMI) ขยายตัวจากเดือนที่ผ่านมา +1.3% MoM สู่ระดับ 53.7 จุด เป็นการปรับเพิ่มขึ้นของทุกดัชนีย่อยท้ังด้านผลผลิต คำสั่งซื้อสินค้าใหม่ การจ้างงาน และราคาวัตถุดิบ ประเทศจีนและสหรัฐฯ เอง ก็มีทิศทางเศรษฐกิจเติบโตซึ่งสะท้อนจากดัชนีดังกล่าวด้วยเช่นกัน ด้านประเทศไทยค่าดัชนี PMI ทรงตัวอยู่ระดับ 50 จุด ต่อเนื่อง เป็นเดือนท่ี 2 ซึ่งในเดือนนี้หดตัวจากเดือนที่ผ่านมา 0.4 จุด คงระดับท่ี 50.4 จากระดับผลผลิต คำสั่งซื้อสินค้าใหม่ และการจ้าง งานท่ีปรับลดตัวลง
ด้านอุตสาหกรรมพลาสติกของไทย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) กลุ่มเม็ดพลาสติกปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่าน มา -19.8% MoM จากอุปสงค์ปลายปีท่ีเร่ิมเบาบางลงหลังจากที่ ขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลัง รวมถึงผู้ประกอบการปิโตรเคมีทำการหยุดซ่อมบารุงโรงงานในเดือนน้ีด้วยเช่นกัน สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกระดับการผลิตยังคงทรงตัวจากเดือนท่ีผ่านมา แต่มีแนวโน้มอ่อนตัวในเดือนต่อไปทั้งสินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์ สินค้า สำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป มูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติกและ ผลิตภัณฑ์พลาสติกหดตัวจากเดือนที่ผ่านมาในอัตรา -4.7% MoM และ -4.6% MoM ตามลำดับ จากภาวะอุปสงค์ในตลาดส่งออกท่ีชะลอตัวลงทั้งในตลาดเอเชียและตลาดอาเซียนท่ีเป็นตลาดหลัก อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาการส่งออกสะสม 11 เดือน พบว่า มูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติกและผลติภัณฑ์ยังคงมีมูลค่าหดตัวเมื่อเทียบกับ 11 เดือนของปีท่ีผ่านมา โดยหดตัวที่ -14.7% YoY และ -6.0% YoY ตามลำดับ ซึ่งคาดว่า เมื่อรวมมูลค่าการส่งออกทั้งปีแล้ว คาดว่าจะหดตัวจากปี 2019 ประมาณ -13.6% ในเม็ดพลาสติก และ -5.3% ในผลิตภัณฑ์พลาสติก ถึงแม้ว่าภาพรวมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยปี 2020 จะยัง ไม่สามารถกลับตัวให้ตัวเลขด้านต่างๆ ขยายตัวเชิงบวกได้เมื่อเทียบ กับปี 2019 แต่การฟื้นตัวตั้งแต่ครึ่งปีที่ผ่านมาก็ถือเป็นสัญญาณที่ดี ของอุตสาหกรรมท่ีค่อยๆ เริ่มปรับตัวและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม การเดินทางของอุตสาหกรรมพลาสติกและ อุตสาหกรรมการผลิตสาขาอื่นๆ ของไทย ในปี 2021 มีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับหนังม้วนเก่าอย่างการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ณ ปัจจุบันในช่วงต้นปี 2021 ที่สถานการณ์ของไทยหรือของนานาประเทศทั่วโลกยังไม่สู้ดีนัก มีผลทำให้เศรษฐกิจไทยและอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ยังคงมี ความเสี่ยง ดังนั้น การติดตามและพิจารณาสถานการณ์เพื่อกำหนด และปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอยังคงเป็นเรื่องที่จำเป็น

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here