จากพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงมีพระประสงค์เพื่อพัฒนาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและช้าง แก้ปัญหาช้างป่าเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรช่วงฤดูแล้งของราษฏรในพื้นที่ ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพื้นที่บ้านคลองมะหาด หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้ดำเนินการก่อสร้างแก้มลิงคลองมะหาด ซึ่งแล้วเสร็จ เมื่อ ปี 2563 มีความจุ 377,270 ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ราษฎรได้รับประโยชน์ 250 ครัวเรือน นอกจากนี้ ยังดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ สถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และถังเก็บน้ำขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร

แก้มลิงคลองมะหาด จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่มั่นคง ในการสนับสนุนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ และการส่งเสริมอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การส่งเสริมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรแปลงใหญ่ โคเนื้อ ของกรมปศุสัตว์ เป็นต้น

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวต่อไปว่า ส่วนการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ บ้านคลองมะหาด วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ รวมถึงเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนการทำการเกษตรแปลงใหญ่ โคเนื้อ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง  ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำนินการ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤจิกายน 2564 นี้

ด้าน นายสุพิศ พิทักธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ บ้านคลองมะหาด กรมชลประทาน ได้มอบหมายให้สำนักเครื่องจักรกล โดยส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 หันตราดำเนินงานร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด สำนักงานชลประทานที่ 9 โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 35 ล้านบาท ซึ่งจะยังประโยชน์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ถึง 150 ครัวเรือน ช่วยให้มีน้ำใช้ในพื้นที่การเกษตร 1,500 ไร่ รวมถึงลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ 1,500 ไร่

นายสุรชัย สองสี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด สำนักงานชลประทานที่ 9 กล่าวเพิ่มเติมว่า การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จะใช้วิธีการติดตั้งบานระบายพร้อมติดตั้งเครื่องยก เพื่อใช้สำหรับการปิด เปิดน้ำบริเวณทางน้ำผ่าน รวมทั้งมีการปรับปรุงพื้นที่รับน้ำให้มีลักษณะเป็นสระเก็บน้ำ เพื่อให้น้ำที่ไหลผ่านอาคารบังคับน้ำเข้าสู่สระกักเก็บ

“สำหรับบ้านคลองมะหาด เดิมนั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ไม่มีอาคารชลประทานเพื่อช่วยทดหรือเก็บกักน้ำ ทำให้ช่วยฤดูแล้งมีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเกษตร และในช่วงฤดูฝนต้องประสบปัญหาน้ำหลากเข้าพื้นที่บ้านคลองมะหาด อีกทั้งน้ำล้นออกจากคลองธรรมชาติผ่านช่องทางสัญจร จึงทำให้เกิดการชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้ การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำจึงจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับประชาชน” นายสุรชัย กล่าว

ด้าน นายณรงค์ วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 หันตราสำนักเครื่องจักรกล กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับมอบหมายจาก นายสุพิศ พิทักธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 หันตรา ได้กำหนดแผนปฏบัติงานอย่างเร่งด่วน ด้วยการระดมเครื่องจักรกลต่าง พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานในส่วนที่ได้มอบหมายให้รับผิดชอบอย่างเต็มกำลัง อีกทั้งได้ลงพื้นที่ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง จะแล้วเสร็จตามกำหนดอย่างแน่นอน

ขณะที่ นายสกล ทองเจริญ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 5 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 หันตรา กล่าวว่า ในส่วนของการปฎิบัติงานด้านเครื่องจักรกลที่เกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้างด้านต่าง ๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 หันตรา เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ทุ่มเทการทำงานกันอย่างเต็มที่ ทำให้ผลการปฎิบัติงานในช่วงที่ผ่านมามีความก้าวหน้าเป็นลำดับ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ช่วงเวลานี้จะมีฝนตในพื้นที่ก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นปัญหาอุปสรรคบ้าง แต่ก็ได้มีการปรับแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การเพิ่มชั่วโมงการทำงานให้มากขึ้น รวมถึงการใช้ความพยายามในการทำงานให้มากขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างยืนยันว่า พร้อมทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย และภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างแน่นอน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here