วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกันผลิต ตำรับทำลายพระสุเมรุ ชนิดแคปซูล เพื่อจำหน่ายในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยสังกัดมหาวิทยาลัยรังสิตและเอกชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง สุรางค์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยกัญชาทางการแพทย์วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงนามความร่วมมือโดยวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดำเนินการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่มีกัญชา หรือสารสกัดกัญชาเป็นส่วนประกอบ รวมทั้งสนับสนุนและร่วมมือทางด้านการจัดหาวัตถุดิบอื่นๆ ที่ไม่ใช่กัญชา

ความสำเร็จในการจับมือทั้ง 3 ฝ่าย ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต ที่มีองค์ความรู้เรื่องกัญชาและผลิตภัณฑ์ฝ่ายที่สองคือ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยโรงงานเภสัชกรรมทหาร ซึ่งมีโรงงานมาตรฐาน GMP ที่ได้รับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและได้รับอนุญาตให้ผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาได้ และอีกฝ่ายหนึ่งคือ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องการใช้กัญชา ที่ได้ทำความร่วมมือกัน โดย .รังสิต จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการทำมาตรฐานวัตถุดิบในการที่จะไปทำการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่วนโรงงานเภสัชกรรมทหาร มีหน้าที่ผลิตและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตจำหน่ายออกสู่ท้องตลาด และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบในเรื่องของช่อดอกกัญชาที่จะใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ตามภูมิปัญญาแผนไทย ทั้งนี้ หลังจากที่เราร่วมมือกันในการผลิตผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งสามฝ่าย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน และมีความร่วมมือต่อไปในอนาคตผศ.ดร.ภญ.สุรางค์ กล่าวเสริม

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร เอกพล ลิ้มพงษา อาจารย์ประจำวิทยาลัยเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า แผนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น มียาไทย 4 ตำรับ ได้แก่ ตำรับทำลายพระสุเมรุ (ชนิดแคปซูล) ตำรับน้ำมันกัญชา (ตำรับอาจารย์เดชา) ตำรับศุขไสยาสน์ (ชนิดแคปซูล) และตำรับประสะกัญชา (ชนิดแคปซูล) เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ขณะนี้ผลิตภัณฑ์ชนิดแรกคือ ตำรับทำลายพระสุเมรุ ชนิดแคปซูล พร้อมที่จะจัดจำหน่ายให้แก่คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยแล้ว โดยช่อดอกกัญชามาจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการทำมาตรฐานวัตถุดิบจาก .รังสิต และทำการผลิตและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยโรงงานเภสัชกรรมทหาร นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตจะเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์ผ่าน ศูนย์วิจัยการใช้กัญชาทางคลินิก (สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย) และคลินิกกัญชาทางการแพทย์ (สหคลินิกการแพทย์แผนตะวันออก (ไทยจีน)) มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลิตภัณฑ์ถัดไปที่คาดว่าจะดำเนินการผลิตและจำหน่ายได้ประมาณไตรมาส 2 ของปี 2565 นี้คือ

ตำรับศุขไสยาสน์ (ชนิดแคปซูล) และตำรับน้ำมันกัญชา (ตำรับอาจารย์เดชา) ซึ่งเป็นตำรับที่ได้รับความนิยมจากการที่แพทย์สั่งจ่ายให้คนไข้และมีการจำหน่ายมากที่สุดในประเทศ ส่วนการกำหนดราคาเบื้องต้นมีความตั้งใจว่าจะให้ราคาเหมาะสม เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้

จุดเด่นที่สำคัญของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์จากความร่วมมือ 3 ฝ่ายในครั้งนี้ นอกจากทำการผลิตในโรงงานเภสัชกรรมทหารซึ่งเป็นสถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐานการผลิตยาระดับสากลแล้ว โรงงานเภสัชกรรมทหารยังมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและควบคุมคุณภาพ เป็นการยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทย เพื่อเป็นผู้นำในการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพของภูมิภาคต่อไปอีกด้วยผศ.ดร.ภก.เอกพล กล่าว

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here