จากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียังคงได้รับแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อท่ีอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ภาพรวมเครื่องชี้ทิศทางเศรษฐกิจโลก เดือนมีนาคม ยังคงส่งสัญญาณหดตัวอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจาก Global PMI ที่ปรับลดลงต่ำที่สุดในรอบ 18 เดือน โดยหดตัวจากเดือนที่ผ่านมา -1.3% MoM สู่ระดับ 53.0 จุด รวมไปถึงจีน ประเทศในกลุ่มยุโรป และอาเซียน ล้วนแล้วแต่มีค่า PMI ที่หดตัว จากเดือนที่ผ่านมาทั้งสิ้น

รวมถึงจากสถานการณ์สงครามระหว่าง รัสเซียยูเครน ที่ยังคงยืดเยื้อมาเกือบ 2 เดือน ยังคงเป็นแรงหนุน ให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน โดยราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยเดือนน้ีมี ค่าเฉลี่ยท่ี 112.4 USD/Barrel (+20.2% MoM) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ขยายตัวในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งเม็ดพลาสติก (+9.1% MoM) บรรจุภัณฑ์พลาสติก (+5.5% MoM) สินค้าพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป (+12.7% MoM) และสินค้าพลาสติกอื่น (+11.3% MoM) จำพวกเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์พลาสติกในห้องน้ำ การผลิตที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดประเทศคู่ค้าเป็นสำคัญรวมถึงเร่งการผลิตเพื่อส่งมอบก่อนวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะกลุ่มบรรจุภัณฑ์ท่ีต้องเร่งการผลิตเพิ่มเติมเนื่องจากระดับสินค้าคงคลัง ลดลงต่อเนื่อง ในขณะท่ีความต้องการในตลาดส่งออกยังคงอยู่ในระดับสูง

การส่งออกเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก ไตรมาสที่ 1/2022 มูลค่าขยายตัวต่อเนื่องทั้ง 2 กลุ่มในอัตรา +31.4% YoY และ +21.6% YoY ตามลำดับ โดยมูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติกท่ีเพิ่มข้ึนน้ัน ยังคงได้รับแรงหนุนจากราคาท่ีลอยตัวในระดับสูง รวมถึงความต้องการท่ีขยายตัวต่อเนื่องในตลาดปลายทางสะท้อนจากการปริมาณการส่งออกในไตรมาส 1/2021 ที่ขยายตัวถึง +4.4% YoY ทางด้านการขยายตัวของการส่งออกในผลิตภัณฑ์ พลาสติกที่กล่าวไป ได้รับแรงหนุนชัดเจนจากภาคการท่องเที่ยว และบริการท่ีขยายตัวจากการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายประเทศท่ัวโลก

แม้ภาพรวมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยในไตรมาส 1/2022 แนวโน้มดูสดใสกว่าปีที่ผ่านมา แต่การแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธ์ุใหม่ในประเทศจีน ท่ีทางการจีนตรวจพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันสูงกว่า5,000 รายเป็นคร้ังแรกนับตั้งแต่พ้นจากการระบาดรอบแรกและได้มีการประกาศล็อกดาวน์ไปในหลายพื้นที่ ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว อาจกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคการค้าของ อุตสาหกรรมพลาสติกในช่วงไตรมาสที่ 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here