ด้วยพันธกิจด้านอาหารปลอดภัย บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจทดสอบด้านอาหาร สินค้าเกษตร รวมถึงการตรวจทดสอบปัจจัยในการผลิตและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ล่าสุด เซ็นทรัลแล็บไทย  ได้รับการรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ภาชนะบรรจุอาหาร ตามข้อกำหนดที่ผ่านมาตรฐานระบบ ISO/IEC 17025

นายไตรรัตน์ สายมณี ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาสงขลา เซ็นทรัลแล็บไทย เปิดเผยว่า ห้องปฏิบัติการของเซ็นทรัลแล็บไทย สามารถให้บริการตรวจภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากพลาสติก โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาชนะบรรจุอาหารที่สัมผัสอาหารโดยตรง และ ภาชนะสัมผัสอาหารที่สัมผัสอาหาร เช่น ถุงพลาสติก ขวดน้ำดื่ม ฝาจุก หรือ ถุงขนม เป็นต้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารปนเปื้อน เช่น โลหะหนัก แคดเมียม ปรอท ที่อาจก่อให้เกิดโทษกับผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 435 เรื่องคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกโดยโอกาสที่สารอันตรายจากพลาสติกจะปนเปื้อนเข้าสู่อาหาร อาจเกิดได้จากกระบวนการผลิตที่ต้องใช้ความร้อนในการผลิต ในการขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุ รวมถึงสารแปลกปน (impurity) สารเคมีที่เป็นผลพลอยได้ หรือสารที่ตกค้างจากกระบวนการผลิตพลาสติกและจากกระบวนการขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุ แล้วแต่กรณีตามสภาวะการใช้งาน และเนื่องจากอุณหภูมิที่ไม่คงที่อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของสารอันตรายได้ โดยที่ผ่านมาพบว่า มีผู้ประกอบการให้ความใส่ใจ ใช้บริการตรวจบรรจุภัณฑ์พลาสติกกับเซ็นทรัลแล็บไทยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ทั้งนี้ เซ็นทรัลแล็บไทย ได้ตระหนักถึงนโยบาย เศรษฐกิจ BCG ซึ่งมีเป้าหมาย  4 เรื่องได้แก่ 1. การจัดการกับปัญหาสภาพภูมิอากาศ/การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ 2.การค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน 3.การบริหารจัดการทรัพยากรยั่งยืนและอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ 4.การลดและบริหารจัดการของเสีย  ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงความปลอดภัยทางอาหารและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here