ทั้งนี้ พิธีลงนามดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม .. 2566 เวลา 09.00-11.30 . ที่ผ่านมา ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเลี้ยงปลานิลเป็นอาชีพที่มีความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในประเทศไทย ซึ่งมีการเลี้ยงทั้งในบ่อดินและในกระชังทั่วทุกภาคของประเทศไทย แต่ทุกปีในช่วงฤดูร้อน เกษตรกรมักจะประสบปัญหาปลาตายเป็นจำนวนมาก ด้วยโรคสเตรปโตคอสโคซิส อันเกิดจากแบคทีเรีย Streptococcus ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว ทำให้ บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ จำกัด และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พยายามหาวิธีในการป้องกัน และศึกษาแนวทางแก้ไขโรคร่วมกัน โดยทางบริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ จำกัด ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอธิการบดี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ในการลงนามรับรองการอนุมัติการนำเข้าวัคซีน TILAVAC S3 จากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นออโตจีนัสวัคซีน ป้องกันโรคสเตรปโตคอสโคซิสในปลานิลและปลาทับทิมในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนำวัคซีนมาศึกษาวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย ตั้งแต่ปี .. 2561 ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ จากที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ตั้งแต่ปี .. 2560 จนถึงปัจจุบัน ระหว่าง บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ จำกัดและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากความร่วมมือดังกล่าวทำให้ บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ จำกัด ได้นำวัคซีนดังกล่าวเข้ามาทดลอง และวิจัย ซึ่งจากผลการทดลองพบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการรักษาโรค สเตรปโตคอสโคซิสได้ผลดีจากผลการศึกษาดังกล่าวทำให้บริษัท เวอร์แบค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีน TILAVAC S3 ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนวัคซีน TILAVAC S3  กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับเลขทะเบียนยาในเดือน พฤษภาคม .. 2566 ที่ผ่านมาได้สำเร็จ

ปัจจุบันบริษัท เวอร์แบค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าและจัดจำหน่ายวัคซีน TILAVAC S3 ในประเทศไทยได้ โดยมีบริษัท มานิตย์ อินเตอร์เทรด จำกัด  เป็น Exclusive Distributor ในประเทศไทย  เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลและปลาทับทิมไทยสามารถเข้าถึง TILAVAC S3 ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค สเตรปโตคอสโคซิส ทำให้การเลี้ยงปลาได้ผลดียิ่งขึ้น ช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะของเกษตรกรและสร้างความมั่นใจในการบริโภคปลานิลและปลาทับทิมให้กับผู้บริโภคได้

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here