นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางคยองซอน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และคณะ เพื่อร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการWorkshop ครั้งที่ 1 หารือแนวทางการทำงานร่วมกัน พร้อมนำเสนอแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทย อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียม อันเนื่องมาจากการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี และ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย (Early Childhood Development: ECD)” อาคารบีเจซี เฮ้าส์

นอกจากนี้ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ยังเล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว และบทบาทการเป็นพ่อแม่ เพราะเด็กจะเติบโตได้ดีเมื่อรู้สึกปลอดภัย ได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ ตลอดจนการสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในครอบครัว จึงได้มีสวัสดิการสำหรับดูแลพนักงานทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ขยายครอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงาน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น สิทธิ์การลาคลอดสำหรับพนักงานหญิงและการลาเลี้ยงดูบุตรสำหรับพนักงานชาย ห้อง Kids Zone และห้องอิ่มอุ่นหรือห้องให้นมบุตร ค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมไปถึงคู่สมรสและบุตรพนักงาน ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน ตลอดจน Long Vacation Leave ส่งเสริมการใช้สิทธิลาพักผ่อนประจำปีต่อเนื่อง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here