( 22 พ.ย. 2561) ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี – ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือกับ Prof. Hasan MANDAL (ศ.ฮาซัน แมนเดล) ผู้อำนวยการสภาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศตุรกี (The Scientific and Technological Research Council of Turkey, TÜBİTAK) ในการพัฒนาโครงการร่วมทุนวิจัย และกำหนดหัวข้องานวิจัยที่สนใจร่วมกันใน 3 ด้าน คือ Food safety (ความปลอดภัยทางอาหาร) Internet of Thing (IoT หรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง) และ Biodiversity (ความหลากหลายทางชีวภาพ) โดยมี Mr. Tolga Uncu (นายโทลก้า อังคู) ที่ปรึกษา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกี ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สวทช. และ TÜBİTAK ตลอดจนนักวิจัยจากไทยและตุรกี ร่วมงานกว่า 60 คน

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือกับ สภาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศตุรกี หรือ TÜBİTAK อย่างเป็นทางการ พร้อมร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยไทย-ตุรกี ครั้งที่ 1 เรื่องการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีนักวิจัยและผู้แทนจากไทยและตุรกีร่วมงานกว่า 60 คน เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกันพัฒนาประเด็นโจทย์วิจัย รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อทั้งสองประเทศ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับประเทศตุรกี ซึ่งอาจนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระดับประเทศระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐตุรกีต่อไป

ภายหลังการลงนาม มีการแบ่งห้องประชุมคณะนักวิจัยจากไทยและตุรกีเป็น 3 ห้อง ตามประเด็นด้าน Food safety, Internet of Thing และ Biodiversity เพื่อร่วมกันหารือช่วยกันพัฒนาประเด็นโจทย์วิจัยที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน เพื่อพัฒนาเป็นโครงการร่วมทุนวิจัยต่อไปได้ รวมถึงยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ในส่วนของห้องปฏิบัติการวิจัยของ สวทช. อาทิ ห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนม ไบโอเทค ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางนาโนเทคโนโลยี รวมถึงเข้าชมศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) และศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC) เป็นต้น

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here