สมาคมกุ้งตะวันออกไทย THAI EASTERN SHRIMP ASSOCIATION แถลงข่าว การจัดงานสัตว์น้ำไทย 2023 Thai Aqua Expo 2023 ที่ยิ่งใหญ่สุดในภาคตะวันออก

11 ตุลาคม 2566 นายสมประสงค์ เนตรทิพย์ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย นายบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย นายสุทธิ มะหะเลา นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย และประธานจัดงานสัตว์น้ำไทย 2023 (Thai Aqua Expo 2023) พร้อมทั้งพันธมิตรในภาคตะวันออก ร่วมแถลงข่าวจัดงานสัตว์น้ำไทย2023 (Thai Aqua Expo 2023)...

เครือซีพี ช่วยเกษตรกรขอนแก่น หนุนปลูกมะพร้าวน้ำหอม รายได้ดีกว่าเกษตรดั้งเดิม 5 เท่าตัว

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า พื้นที่ภาคอีสานโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ราบสูง ดินปนทราย และขาดแคลนแหล่งน้ำในการเพาะปลูก เกษตรกรส่วนใหญ่จึงทำการเกษตรเชิงเดี่ยว อาทิ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น ซึ่งผลผลิตจะมีความผันผวนสูงขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศประกอบกับราคาผลผลิตที่ขึ้นอยู่กับกลไกตลาดในแต่ละปี ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนในบางปีและภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของเครือซีพีในการเข้าไปร่วมพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสานนำร่องที่ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยร่วมกับมูลนิธิปิดทองพลังพระฯ และภาคีอื่น ๆ ในการศึกษาเชิงลึกด้านการเกษตรมูลค่าสูง...

ธ.ก.ส. จับมือ สอน. เชื่อมโยงฐานข้อมูล พร้อมเติมทุนเสริมสภาพคล่องผู้ปลูกอ้อย

ธ.ก.ส. จับมือสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เชื่อมโยงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย พร้อมเติมทุนระยะสั้นเสริมสภาพคล่องเกษตรกรภายใต้มาตรการ BCG Model วงเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท เพื่อจูงใจให้เกษตรกรร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการตัดอ้อยสด ลดการเผาอ้อย เพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ปลูกอ้อยที่ขึ้นทะเบียนแล้วทั่วประเทศ นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลผลผลิตทางการเกษตร...

ธ.ก.ส. จับมือ สทท. เชื่อมโยงผู้ประกอบการท่องเที่ยวและเครือข่ายชุมชน ยกระดับชุมชนท่องเที่ยว สู่มาตรฐานสากล

ธ.ก.ส. จับมือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยกระดับชุมชนท่องเที่ยวแบบครบวงจร   โดยสนับสนุนความรู้ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาช่องทางการตลาดให้ชุมชนท่องเที่ยว การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ชุมชน มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการกว่า 130 ราย นำฐานข้อมูลชุมชนท่องเที่ยวไปเปิดประสบการณ์ใหม่ให้นักท่องเที่ยว สัมผัสประเพณี วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของไทย เพื่อสร้างโอกาสให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน วันนี้ (13 กันยายน 2566) นายยุวพล วัตถุ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   (ธ.ก.ส.) และนายชำนาญ...

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ฝึกอบรมเสริมสร้างแหล่งอาหาร ปลูกผัก ปลูกไม้ผลยืนต้น สำหรับโภชนาการอาหารกลางวัน ลดต้นทุนภายในครัวเรือน และสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เข้าไปส่งเสริมและให้ความรู้กับเกษตรกร ในการทำการเกษตรตามความเหมาะสมของศักยภาพในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆ ซึ่งการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ และโครงการหลวง ถือเป็นอีกภารกิจหลักที่เน้นหนักเป็นพิเศษ ทั้งในเรื่องการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อการบริโภคในครัวเรือน และชุมชน และการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และมีความมั่นคง เพื่อเป็นทรัพย์สินให้กับเกษตรกรในอนาคตได้เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ได้ด้วย งานสำคัญอีกด้านของกรมส่งเสริมการเกษตร คือ การสนองงานในโครงการพระราชดำริ โครงการหลวงในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดาร ถือเป็นโครงการที่ต้องให้ความสำคัญ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดาร เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ...

กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ งาน Agri-Food Tech Expo Asia ครั้งที่ 2 ในเดือนตุลาคมนี้ ที่จาการ์ตาและกรุงเทพฯ ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารในเอเชีย

กลับมาอีกครั้งกับงาน Agri-Food Tech Expo Asia หรือ AFTEA 2023 งานจัดแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารแห่งภูมิภาคเอเชีย โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายนนี้ ที่ Sands Expo & Convention Centre ประเทศสิงคโปร์ ภายในปี พ.ศ....

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ เปิดโลกอาชีพสุดฮิต จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ-เกษตร กว่า 11 หลักสูตร เพื่อสร้างรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัว

จากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิดที่ส่งผลกระทบต่อเนื่อง  จึงทำให้ประชาชนต้องปรับตัวทั้งการปรับเปลี่ยนอาชีพ การสร้างรายได้จากอาชีพใหม่ๆ ที่ต่างออกไปจากอาชีพเดิม  ซึ่งการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพดังกล่าว ต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องจากหน่วยงาน องค์กร ตลอดจนผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆอย่างแท้จริง  ด้วยเหตุนี้ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จึงได้จัดโครงการอบรมอาชีพ-เกษตร ขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรและอาหาร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ต่อไป ทั้งนี้ ได้คัดเลือกหลักสูตรที่ได้รับความสนใจและคัดเลือกวิทยากรที่ที่มีความรู้  ความสามารถ ในวิชานั้นๆ รวมถึงคัดเลือกอาหารจากร้านอร่อยที่มีชื่อเสียงมาเปิดเผยสูตรลับความอร่อยที่ไม่สามารถหาเรียนได้จากที่อื่นได้  ทุกวิชาสามารถนำไปสร้างอาชีพได้จริง หลักสูตรที่เปิดอบรมมีดังนี้ 1.ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาสูตรโบราณ...

มานิตย์ เจเนติกส์ กับ เวอร์แบค (ประเทศไทย) จำกัด ทำพิธีลงนามสัญญาการค้า TILAVAC S3 เป็น Exclusive Distributor วัคซีนในประเทศไทย

ทั้งนี้ พิธีลงนามดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-11.30 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเลี้ยงปลานิลเป็นอาชีพที่มีความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในประเทศไทย ซึ่งมีการเลี้ยงทั้งในบ่อดินและในกระชังทั่วทุกภาคของประเทศไทย แต่ทุกปีในช่วงฤดูร้อน เกษตรกรมักจะประสบปัญหาปลาตายเป็นจำนวนมาก...

จัดคาราวาน ฟอร์ด เรนเจอร์ Next Gen เปิดประสบการณ์ใหม่ ตอกย้ำความแกร่งทุกงานเกษตร

ฟอร์ด ประเทศไทย นำคณะสื่อมวลชนเกษตรและผู้นำกลุ่มเกษตรกร ร่วมคาราวาน ‘ฟอร์ด แกร่ง...ทุกงานเกษตร’ เดินทางพิสูจน์สมรรถนะรถฟอร์ด เรนเจอร์ เจเนอเรชันใหม่ ที่โดดเด่นด้วยการใช้งานแบบอเนกประสงค์ ขุมพลัง และเทคโนโลยีอันชาญฉลาด เพื่อตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้งานสมบุกสมบันของเกษตรกร พร้อมเจาะลึกแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการทำสวนเกษตรและฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเส้นทางกรุงเทพฯ-ราชบุรี-เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์   คณะสื่อมวลชนและเกษตรกรออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี โดยจุดหมายแรก คือ เอ็นซี โคโคนัทอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี หนึ่งในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยคุณณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน ผู้ก่อตั้งบริษัท...

เปิดวิสัยทัศน์ด้านเกษตร สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ จัดเวทีประชันวิสัยทัศน์ 5 พรรคการเมือง นโยบายเกษตรพรรคไหนจะโดนใจเกษตรกร

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเวทีประชันวิสัยทัศน์ “นโยบายด้านการเกษตร” ของพรรคการเมือง ผ่านสื่อมวลชน นโยบายพรรคไหน?...จะโดนใจเกษตรกร เมื่อวันที่ 26 เมษายน ณห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเชิญตัวแทนจากพรรคการเมืองต่าง ๆ และมี 5 พรรคการเมืองตอบรับ ร่วมประชันวิสัยทัศน์ อาสาแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร...

Stay connected

114FansLike
1,066FollowersFollow
14,700SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Block title

Latest article

อว. ใจป้ำ เปิดกลไกการเงินรูปแบบใหม่ ทุ่มงบ 100 ล้านบาท เชื่อมเงินทุนภาครัฐ-เอกชน ดันสตาร์ทอัพไทยผงาดในเวทีโลก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เปิดตัวกลไกการสนับสนุนด้านเงินรูปแบบใหม่สำหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากความร่วมมือของแหล่งทุนภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับสตาร์ทอัพไทยในระยะเริ่มต้นและระยะเติบโตให้สามารถพัฒนาต้นแบบและขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีงบอุดหนุนจากภาครัฐและเอกชนรวมกว่า 200 ล้านบาท คาดว่าจะสร้างให้เกิดมูลค่าของธุรกิจนวัตกรรมกว่า 1,000 ล้านบาท รวมถึงการผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็น “ประเทศแห่งนวัตกรรม” นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์...

Jobsdb by SEEK แนะองค์กร เข้าใจความต่างระหว่างวัย ความท้าทายใหม่ของโลกทำงานในปัจจุบัน

ในโลกธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบันองค์กรต่างๆ  ถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยพนักงานที่มีความหลากหลายมากมาย อาทิ ความคิด วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ ทัศนคติ และการเติบโตที่ต่างกัน หากไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ขององค์กรได้ Generation Gap จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่องค์กรต่างๆ ต้องเร่งพิจารณาเป็นอันดับต้นๆ เพื่อรับมือและปรับความเข้าใจของความต่างระหว่างวัย เพื่อให้พนักงานในองค์กรอยู่ร่วมกันได้อย่างไร้ปัญหาและนำพาองค์กรสู่ความยั่งยืน   จากความคิดและความเชื่อที่แตกต่างกัน ส่งผลให้องค์กรต้องเร่งรับมืออย่างเร่งด่วน JobsDB by SEEK แพลตฟอร์มหางานชั้นนำของเอเชีย ภายใต้กลุ่มบริษัท...

แอมเวย์ รุกเทรนด์วีแกน เปิดตัวบอดี้แคร์ใหม่ “จีแอนด์เอช” สูตรวีแกน ครอบคลุมการบำรุงผิวกายทุกไลฟ์สไตล์

แอมเวย์ ประเทศไทย จัดงานใหญ่ส่งท้ายปี “Plant-Powered Wellbeing by Amway” ชวนคนไทยสัมผัสผลิตภัณฑ์ที่มอบคุณค่าจากพืชธรรมชาติ เปิดตัวไลน์ผลิตภัณฑ์บอดี้แคร์ล่าสุด “จีแอนด์เอช กู๊ดเนส แอนด์ เฮลท์” (g&h Goodness & Health) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิว ที่รังสรรค์ความอ่อนโยนด้วยสูตรวีแกน พร้อมนำเสนอการปรนนิบัติผิว ด้วย 3 สูตรตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง ได้แก่...