โดย นายศตพร สภานุชาต สถาบันพลาสติก

   สิ้นสุดปี 2019 ด้วยบรรยากาศของอุตสาหกรรม พลาสติกที่ยังดูอึมครึม ถึงแม้ว่าระดับราคาน้ำมันดิบที่ดูมี ทิศทางปรับตัวข้ึนอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยเชิงเศรษฐกิจที่ฟื้น ตัวหลังจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-จีน เริ่มเข้ารูปเข้ารอย มากขึ้นส่งผลให้ความต้องการบริโภคน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย แต่ในทางกลับกันทิศทางราคาเม็ดพลาสติกกลับสวนทาง หดตัวอย่างต่อเนื่องจากระดับอุปทานส่วนเกินที่สะสมเป็นเวลานาน ผนวกกับอุปสงค์ท่ีลดลงช่วงส้ินปีตามปัจจัยฤดูกาล ทำให้ภาพรวมระดับราคาเม็ดพลาสติกกลุ่ม Commodity เฉลี่ยปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมาถึง -16.9%
   ทางด้านการผลิตที่สะท้อนจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนธันวาคมนี้ ยังคงทรงตัวถึงหดตัว ทั้งในกลุ่มการผลิตเม็ดพลาสติกที่เกิดจากการปิดซ่อมบำรุงของโรงงานปิโตรเคมีภายในประเทศเป็นหลัก (+0.6% MoM และ -2.2% YoY) รวมถึงการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่หดตัว (-6.5% MoM และ -1.1% YoY) และการ ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปท่ีหดตัว เช่นกัน (-1.7% MoM และ -0.8% YoY) เป็นผลจากระดับความต้องการสินค้าท้ังภายในและภายนอกประเทศชะลอตัวลงตามปัจจัยฤดูกาล
   ทางด้านมูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติกยังคงหดตัว จากเดือนท่ีผ่านมาในอัตรา -3.5% หากมองภาพรวมทั้งปี 2019 การส่งออกเม็ดพลาสติกท่ีได้รับผลกระทบจากระดับราคาที่ตกต่ำรวมถึงปัจจัยเงินบาทแข็งค่าตลอดทั้งปี ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกหดตัวจากปี 2018 ถึง -14.0% ในขณะท่ีปริมาณการส่งออกทั้งปีขยายตัว +4.2% ทางด้านผลิตภัณฑ์ พลาสติกก็มีทิศทางในลักษณะเดียวกัน โดยในเดือนธันวาคมนี้ มูลค่าการส่งออกหดตัวจากเดือนท่ีผ่านมา -4.1% และ ภาพรวมการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกท้ังปี 2019 หดตัว จากปี 2018 ในอัตรา -7.2% เป็นผลจากแรงกดดันของภาวะเศรษฐกิจท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีชะลอตัวตลอดปี กดดันความต้องการในการอุปโภคบริโภคสินค้า
   อย่างไรก็ตาม คาดว่าในปี 2020 บรรยากาศโดยรวมของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยเชิงกดดันต่างๆ ต่อไปอีกระยะ ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มราคาเม็ดพลาสติกที่ต้องจับตามอง รวมไปถึงบรรยากาศทางเศรษฐกิจโลกที่ดูเหมือนจะค่อยๆ เริ่มดีข้ึนเป็นลำดับ ซึ่งอาจจะทำให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมพลาสติกไทยมีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here