สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ วาระปี 2563-2565 เป็นครั้งแรก โดยมีคณะกรรมการฯ จำนวนทั้งสิ้น 357 คน โดยวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้เป็นการเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวาระปี 2563-2565 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยติดต่อกันอีก 1วาระ หลังจากที่ดำรงตำแหน่งในวาระปี 2561-2563 และ 2557-2559

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2563-2565 กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการ ส.อ.ท. ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอีก วาระ โดยในวาระนี้ จะมุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Service Organization เพื่อประสานความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในการช่วยเหลือผู้ประกอบการและสมาชิกให้สามารถดำเนินธุรกิจผ่านวิกฤติโควิด-19 นี้ไปให้ได้ โดยแบ่งออกเป็น ด้านหลัก คือ

1. F.T.I. Academy จัดตั้งสถาบันฝึกอบรม เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งร่วมพัฒนาหลักสูตร Upskill & Reskillกับกลุ่มอุตสาหกรรม และร่วมพัฒนาหลักสูตร New Skill กับภาคการศึกษา

2. Marketing จัดตั้งศูนย์รับรองสินค้าไทย (Made in Thailand) เพื่อส่งเสริมสินค้าไทยสู่การจัดซื้อ  จัดจ้างภาครัฐ และเสนอให้ ส.อ.ท. เป็นหน่วยงานรับรองผู้ผลิตสินค้า “Made in Thailand” พร้อมพัฒนางานด้านอีคอมเมิร์ซเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและซัพพลายเชนการจับคู่ธุรกิจ, การจัดนิทรรศการ และสมาชิกสัมพันธ์ (One Stop Service) พื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

3. Innovation ร่วมกับภาครัฐจัดตั้งกองทุนนวัตกรรม (Innovation Fund) เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เช่นด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

4. Efficiency พัฒนาประสิทธิภาพในด้านการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วย Precision Farming โลจิสติกส์ พลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Big Data การบริการด้านกฎหมายและการขออนุญาต และการพัฒนาระบบประเมินศักยภาพข้อมูลเชิงลึกของผู้ประกอบการ SME

5. Environment ให้ความสำคัญกับการผลิต การบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อน BCG Model, Eco Product, Eco Factory และส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้ดำเนินการตามหลัก SDGs

6. Finance ให้คำปรึกษาด้านการเงินและภาษีกับผู้ประกอบการและสมาชิก เรื่องการขอกู้เงินและการจัดทำบัญชี การนำเข้าและส่งออก เป็นต้น

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here