วันที่ 15 มีนาคม 65 ที่ พรรคไทยสร้างไทย กลุ่มสหพันธ์ผู้นำเข้าเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง นำโดย นายพันธนวุฒิ ถิ่นคำแบ่ง ประธานสหพันธ์ฯ และนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย พร้อมด้วยสมาคมเครือข่าย ผู้นำเข้าเหล็ก และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (ผู้ใช้เหล็ก) โดยมี ดร.นพรัตน์ กุลหิรัญ (มาดามรถถัง) บริษัท ชัยเสรีเม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด เดินทางเข้าพบ ผู้บริหารพรรคไทยสร้างไทยที่มี ดร.โภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้างไทยและ นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ เพื่อสรุปปัญหาเพื่อเป็นตัวแทนในการเสนอแนวทางแก้ไขกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

วันที่ 15 มีนาคม65 ที่ พรรคไทยสร้างไทย กลุ่มสหพันธ์ผู้นำเข้าเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง นำโดยนายพันธนวุฒิ ถิ่นคำแบ่ง ประธานสหพันธ์ฯ และนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย พร้อมด้วยสมาคมเครือข่าย ผู้นำเข้าเหล็ก และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (ผู้ใช้เหล็ก) โดยมี .ดร.นพรัตน์ กุลหิรัญ(มาดามรถถัง) บริษัท ชัยเสรีเม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด เดินทางเข้าพบ ผู้บริหารพรรคไทยสร้างไทยที่มี.ดร.โภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้างไทยและ นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ เพื่อสรุปปัญหาเพื่อเป็นตัวแทนในการเสนอแนวทางแก้ไขกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ นายโภคิน กล่าวว่า ในฐานะ ที่เป็นคนดูแลเรื่องกฎหมายมาต่อเนื่อง และได้รับการร้องเรียนจากภาคเอกชน ทุกภาคส่วน พบว่า ส่วนใหญ่ระเบียบกฎหมายที่มีอยู่ โดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าที่เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างโดยเฉพาะเหล็กค่อนข้างมีปัญหาทำให้การพัฒนา อุตสาหกรรมต่อเนื่องสะดุดไปด้วย  ซึ่งกฎหมายข้อระเบียบต่างๆภาคราชการในการรนำเข้าวัตถุดิบแทนที่จะส่งเสริมกับกลับเป็นระเบียบที่สร้างปัญหาให้ภาคอุตสาหกรรมทั้งระบบที่ผ่านมาเคยมีการนำเสนอกับทางภาครัฐ มาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้ถูกแก้ปัญหาที่ตรงจุด  ทางพรรค จึงเปิดรับฟังปัญหากับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล เพื่อเสนอต่อทางรัฐบาลต่อไป

โดยหากต้องการแก้ปัญหาอย่างจริงจังรัฐควรเร่งแก้ไขระเบียบข้อบังคับ หรือ แขวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรคปัญหา หรือหารือร่วมกันในการทำกฎเบียบขึ้นมาใหม่โดยผู้ที่เกี่ยวและมีส่วนได้เสียต้องมีส่วนรับรู้ในการร่างกฎหมาย หรือระเบียบที่ทำขึ้นท้ังหมดต้องมีข้อมูลรอบ ด้านเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และไม่ให้กิดผลกระทบต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จนไม่สามารถพัฒนาอุตาสหกรรมที่ต่อเนื่องได้ และเชื่อว่าประขาชนทุกคนอยากทำมาหากินอย่างสุจริตไม่ใช่ถูกต้ังคำถาม ว่ามีปัญหา  ซึ่งปัจจุบัน  ด้วยระเบียบที่ไม่รอบครอบ ส่งผลให้เป็นบ่อเกิดแห่งการคอรัปชั่นและหากมีการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ปัญหาการคอรัปชั่นจะน้อยลงซึ่งน่าจะถึงเวลาปลดปล่อยประชาชน จากความไม่เอาไหนของระเบียบราชการเสียที และน่าจะหมดเวลาที่เอาอำนาจนิยมเป็นศูนย์กลาง โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน  ทางพรรคจึงเปิดรับฟังความคิดเห็น จากภาคเอกชน เพื่อสรุปปัญหาและเตรียมเสนอภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาต่อไป

ด้าน นายพันธนวุฒิ  กล่าวว่า กลุ่มสหพันธ์ผู้นำเข้าเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ประกอบไปด้วยหลายสมาคม ได้แก่ สมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย สมาคมเหล็กลวด สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทยสมาคมคอนกรีต สมาคมลวดเหล็กแรงดึงสูง กลุ่มผู้นำเข้าเหล็ก และกลุ่มผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประสบปัญหาเรื่องมาตรการกีดกันทางการค้าของไทย ราคาเหล็กที่มีราคาสูง และไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ในอุตสาหกรรมภายในได้ ในปริมาณที่ต้องการใช้ในประเทศและสินค้าบางรายการอุตสาหกรรมภายในผลิตไม่ได้มาตรฐาน แต่ด้วยกฎระเบียบที่เป็นปัญหาในการนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศ ส่งผลให้ ราคาสินค้า สูงขึ้นทั้งระบบ

อย่างไรก็ตาม ตนในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการฯ จึงอยากฝากไปถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้เห็นความสำคัญของความเดือดร้อนของประชาชนโดยรวม จากการออกกฎระเบียบที่เป็นปัญหา ขอวิงวอนให้ภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์พิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยขณะนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องกฎระเบียบอย่างเดียว เรื่องสงครามยูเคน กับรัฐเซียก็ถือว่ากระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมเหล็ก จึงอยากวิงวอนให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อไป

ดร.นพรัตน์ กุลหิรัญ (มาดามรถถัง) บริษัท ชัยเสรีเม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด  กล่าวว่า ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทตนเป็นผู้ผลิตรถเกาะล้อยาง ที่ส่งออกต่างประเทศให้กับกองทัพประเทศต่างๆ รวมทั้งสหประชาชาติหรือ un และที่มีความจำเป็นต้องนำเข้า เหล็ก พิเศษจากต่างประเทศที่เป็นวัตถุดิบในการผลิต รถยนต์หุ้มเกาะ ซึ่งขณะนี้ค่อนข้างมีปัญหาอย่างมากในการนำเข้าวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตรถถัง เนื่องจากกฎระเบียบที่ไม่เป็นธรรม ส่งผลให้ผู้ประกอบการโดยรวมเสียโอกาสในการพัฒนาสินค้าไทย ในการแข่งขันกับต่างประเทศ

ตอนนี้เราเจอปัญหาอุปสรรคการนำเข้า จากกฎระเบียบที่ครอบจักรวาล จนนำเข้าวัตถุดิบไม่ได้เลยมันจึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการในประเทศอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นพิกัดอัตราปกป้องกฎหมายการทุ้มตลาด ต้องเสียเงินเยอะแยะ ทำให้ทำมาหากินลำบาก จึงมาสะท้อนปัญหา เพื่อให้ทางพรรค นำสู่การเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไปมาดามรถถัง กล่าว

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here